Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها : تعهد ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری ـ

کلید واژه های ماشینی : بررسی میزان تعهد سازمان کارکنان ،تعهد سازمان کارکنان معاونت تربیت‌بدنی ،کارکنان معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی ،کارکنان ،تعهد ،تعهد عاطفی کارکنان معاونت تربیت‌بدنی ،تعهد مستمر کارکنان معاونت تربیت‌بدنی ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری ،معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی آموزش ،تعهد عاطفی ،سازمان ،تعهد هنجاری ،تعهد هنجاری کارکنان معاونت تربیت‌بدنی ،میزان تعهد سازمان کارکنان حوزه ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری رابطه معنی‌دار ،کارکنان حوزه معاونت تربیت‌بدنی ،معاونت ،تعهد سازمان ،سابقه خدمت ،تعهد هنجاری کارکنان تربیت‌بدنی ،میزان تحصیل با تعهد عاطفی ،سابقه خدمت با تعهد عاطفی ،تعهد هنجاری ارتباط معنی‌دار ،سابقه خدمت با تعهد مستمر ،ن تعهد سازمان ،تعهد عاطفی رابطه معنی‌دار ،حوزه معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی ،تعهد عاطفی ارتباط معنی‌دار ،میزان تحصیل با تعهد مستمر

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان حوزه معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش بود. بدین منظور پرسشنامه ای با 25 سئوال در مقیاس لیکرت تنظیم و پس از بررسی مقدماتی بین کارکنان حوزه معاونت توزیع گردید . 85 پرسشنامه به صورت کامل از بین 130 پرسشنامه توزیع شده اعاده گردید و به عنوان نونه از جامعه آماری در خصوص بررسی ابعاد سه گانه تعهد سازمانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج یافته ها نشان می دهد کا بین سابقه خدمت با تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد . ولی بین سابقه خدمت با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین رابطه بین میزان تحصیلات با تعهد عاطفی معنی دار بود و بین میزان تحصیلات با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود نداشت. در رتبه بندی فریدمن بعد تعهد عاطفی در رتبه بالاتر و سپس بعد تعهد مستمر و بعد تعهد هنجاری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.