Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها :

تعهد ،تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاری ـ

کلید واژه های ماشینی : بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت‌بدنی، کارکنان معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی، کارکنان، تعهد، معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی آموزش، تعهد عاطفی کارکنان معاونت تربیت‌بدنی، تعهد مستمر کارکنان معاونت تربیت‌بدنی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری کارکنان معاونت تربیت‌بدنی

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان حوزه معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش بود. بدین منظور پرسشنامه ای با 25 سئوال در مقیاس لیکرت تنظیم و پس از بررسی مقدماتی بین کارکنان حوزه معاونت توزیع گردید . 85 پرسشنامه به صورت کامل از بین 130 پرسشنامه توزیع شده اعاده گردید و به عنوان نونه از جامعه آماری در خصوص بررسی ابعاد سه گانه تعهد سازمانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج یافته ها نشان می دهد کا بین سابقه خدمت با تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد . ولی بین سابقه خدمت با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری مشاهده نشد. همچنین رابطه بین میزان تحصیلات با تعهد عاطفی معنی دار بود و بین میزان تحصیلات با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود نداشت. در رتبه بندی فریدمن بعد تعهد عاطفی در رتبه بالاتر و سپس بعد تعهد مستمر و بعد تعهد هنجاری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2-تأثیر ویژگی‌های مدیریت ژاپنی بر نگرش‌های شغلی (به تصویر صفحه مراجعه شود)هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و سنجش هر کدام از ابعاد سه‌گانه تعهد سازمانی(عاطفی،مستمر،هنجاری)کارکنان معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی آموزش و پرورش بوده است. جدول 3-گروه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 4-توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب سن (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 5-سوابق خدماتی گروه مورد مطالعه (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 4-نمایش درصد فراوانی سوابق خدمتی پاسخ‌دهندگان جدول 6-وضعیت میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان (به تصویر صفحه مراجعه شود)(به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 5-نمایش توزیع درصد فراوانی پاسخ‌دهندگان بر حسب میزان تحصیلات &%02602RAHG026G% جدول 7-وضعیت استخدامی گروه مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود)جدول 8-وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان (به تصویر صفحه مراجعه شود) یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آماری یافته‌ها و فرض‌های پژوهش فرضیه اول:به‌نظر می‌رسد بین سابقه خدمت با تعهد سازمانی(عاطفی،مستمر،هنجاری)ارتباط معنی‌داری وجود دارد. جدول 10-میزان ارتباط بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود)درآزمون t ارتباط معنی‌داری بین تعهد عاطفی و تحصیلات مشاهده می‌شود و ارتباط بین میزانتحصیلات و تعهد سازمانی از نوع مستمر و هنجاری مشاهده نمی‌شود و در نتیجه این نشانگر ایناست که افراد در رده‌های تحصیلی بالاتر دارای تعهد عاطفی بیشتری می‌باشد و افراد در ردههای تحصیلی بالاتر دارای سطح نگرش و ارزش‌های متفاوتی می‌باشند و سازمان باید جهت متعهدساختن این افراد تمهیدات متنوع و بیشتری را بیاندیشد هر چند که میزان تحصیلات ارتباطمعنی‌داری را با تعهد عاطفی دارد که این نوع تعهد قوی‌ترین تأثیر را بر عملکرد کارکنان دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.