Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 علمی-پژوهشی (12 صفحه - از 139 تا 150)

کلیدواژه ها : یادگیری ،انتقال ،یادگیری حرکتی ،انتقال دو طرفه ،عضو برتر ،عضو غیر برتر ـ

کلید واژه های ماشینی : دانشجو دختر دانشگاه تهران ،برتر ،بررسی انتقال دوطرفه در مهارت ،یادگیری ،دست برتر به دست غیر ،بسکتبال ،دریبل بسکتبال از دست برتر ،انتقال ،انتقال دوطرفه در مهارت دریبل ،انتقال یادگیری از دست برتر ،انتقال دوطرفه ،دست غیربرتر ،انتقال مهارت از دست برتر ،مهارت دریبل بسکتبال از دست ،دست غیر برتر ،مهارت ،میزان انتقال یادگیری از دست ،بررسی آماری ،انتقال یادگیری از دست غیربرتر ،دریبل بسکتبال و میزان انتقال ،گروه تست مقدمات ،عضو برتر و عضو غیربرتر ،تمرین ،اثر آموزش از دست برتر ،اختلاف ،آموزش ،حرکتی ،یادگیری حرکتی ،تهران ،میزان انتقال مهارت از دست

تحقیق حاضر با هدف بررسی دریبل بسکتبال و میزان انتقالیادگیری در اعضای قرینه و همچنین میزان تاثیر پذیری یادگیری قبلی بر روی مهارت جدید و تعمیم آن از یک عضو به عضو قرینه در دانشجویان دختر دانشگاه تهران انجام شد . به این منظور 32 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه الف و ب قرار گرفتند . پس از آن در یک جلسه توجیهی کلیات تحقیق و نحوه ارائه کار به دانشجویان ارائه شد و در جلسه دوم از هر دو گروه تست مقدماتی از هر دو دست به عمل آمد و در پایان دوره مجددا از هر دو گروه تست نهایی از هر دو دست گرفته شد . در بررسی های پایانی ، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شد . نتایج نشان داد که میزان انتقال یادگیری از دست برتر به دست غیر برتر معنی دار نیست و در بررسی آماری مشخص شد که اختلاف معنی دار است . همچنین میزان انتقال یادگیری از دست غیر برتر به دست برتر معنی دار نبود ، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار گزارش شد . میزان انتقال مهارت از دست برتر به دست غیر برتر و بالعکس یکسان بود و اختلاف معنی داری مشاهده نشد ، ولی در بررسی آماری اختلاف معنی دار بود .اثر آموزش از دست برتر به دست غیر برتر نیز یکسان بود و اختلاف معنی داری بین آن دو وجود نداشت. در بررسی آماری نیز اختلاف معنی داری نبوده و آموزش در هر دو گروه یکسان بوده است .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.