Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط میزان هزینه انرژی (فعالیت بدنی)، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 73 تا 88)

کلیدواژه ها :

هزینه انرژی ،آمادگی هوازی ،عوامل خطرزای کرونر قلب و لیپوپروتئین ـ

کلید واژه های ماشینی : آمادگی هوازی، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای، عوامل خطرزای کرونر قلب، هزینۀ انرژی، ارتباط میزان هزینۀ انرژی، فعالیت بدنی، فعالیت بدنی و آمادگی هوازی، هزینۀ انرژی و آمادگی هوازی، LDL، PBD

به نظر می رسد بین میزان فعالیت بدنی و آمادگی هوازی با عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی ارتباط وجود دارد. از طرفی هزینه انرژی می تواند شاخص مناسبی برای تعیین میزان فعالیت بدنی باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین هزینه انرژی و آمادگی هوازی با عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان 20 تا 33 سال بود ه است . بدین منظور 50 دانشجوی پسر غیر ورزشکار دانشگاه گیلان با میانگین سن 2/8 + 22/52 ، قد 7/12+ 175/3 ، وزن 10/21+71/90 ، هزینه انرژی 461 + 2676 و آمادگی هوازی 5/03 + 56/57 به صورت خوشه ای و تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند . آزمودنی ها پرسشنامه مربوط به سلامتی ، برگه رضایت نامه و پرسشنامه سه روز فعالیت بدنی بوچارد را تکمیل کردند . اندازه گیری ها در این تحقیق شامل تعیین توده بدن ، قد و درصد چربی بدن ، شاخص توده بدنی ، نسبت دور کمر به دور باسن ، توان هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب بوده است . تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب گشتاوری پیرسون نشان داد که بین EE با TC ، LDL-c ، TC/HDL-c ، DBP ، BW ، PBF و BMI رابطه معنا داری وجود دارد . همچنین بین آمادگی هوازی با TC ، LDL-c ، BW ، PWF و BMI رابطه معنی داری وجود داشت . در بررسی رابطه شاخص های ترکیب بدنی با عوامل خطرزای CHD بین PBF با TC ، LDL-c و بین BW با SBP و DBP رابطه معنی داری مشاهده شد. نتایج نشان داد که وضعیت سلامت در دانشجویان بیشتر تحت تاثیر هزینه انرژی روزانه و آمادگی هوازی است . هرچند چربی بدن نیز عاملی مداخله گر به نظر می رسد . بنابراین افزایش EE و آمادگی هوازی می تواند از خطر CHD در دانشجویان پیشگیری کند.

خلاصه ماشینی:

"اندازه‌گیری‌ها در این تحقیق شامل تعیینتودۀ بدن( WB )،قد،درصد چربی بدن( FBP )،شاخص تودۀ بدنی( IMB )،نسبت به دور کمر به دور باسن( RHW )،توان هوازی( xam 2OV )و عوامل خطرزای کرونر قلب(کلسترول تام CT ،لیپوپروتئین سبک c-LDL ،لیپوپروتئینسنگین d-LDH فشار خون سیستولیک PBS و فشار خون دیاستولیک PBD )بوده است. (1)- taF ydoB tnecreP (2)- )72110 ledoM(repilaC etteyafaL (3)- )3891,drahcuoB(droceR ytivitcA lacisyhP syad-3 &%02710RAHG027G% جدول 1-میانگین مشخصات آزمودنی‌ها و شاخص‌های مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود)پس از تجزیه و تحلیل آماری که تایج آن در جدول 2 آمده است،بین EE با CT و نسبت c-lDH/CT در سطح 0/05 a و با c-LDL در سطح 0/01 a رابطۀ معناداری مشاهده شد،امابین EE با سایر لیپیدهای سرم رابطۀ معناداری نشان داده نشد. وجود ارتباط معکوس معنادار بین xam 2OV با CT و c-LDL اهمیت آمادگی هوازی را برای کاهش عوامل خطرزای DHC دردانشجویان نشان می‌دهد. شاخص‌های ترکیب بدنی و فشار خون:نتایج این تحقیق ارتباط معناداری را بین WB با PBS و PBD نشان داد. نتیجه‌گیری پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در دانشجویان بین هزینۀ انرژی و آمادگی هوازی با عواملخطرزای DHC ارتباط معناداری وجود دارد،فعالیت بدنی با شدت حداقل1 sTEM 6 می‌تواند برایسلامتی قلب و عروق مفید باشد(62). وجود ارتباط معنادار بین آمادگی هوازی بابرخی از شاخص‌های ترکیب بدنی و لیپیدهای سرم،حاکی از آن است که انجام فعالیت هوازی(60-40 درصد xam 2OV )می‌تواند مکانیسم‌های به وجود آورندۀ DHC را تضعیف کرده و نقشپیگیری در برابر آنها ایفا کند(3،4،37،48 و 56)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.