Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط میزان هزینه انرژی (فعالیت بدنی)، آمادگی هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 27 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 73 تا 88)

کلیدواژه ها : هزینه انرژی ،آمادگی هوازی ،عوامل خطرزای کرونر قلب و لیپوپروتئین ـ

کلید واژه های ماشینی : آمادگی هوازی ،فعالیت بدنی ،آمادگی هوازی و عامل خطرزا ،عامل خطرزا ،بدن ،ارتباط میزان هزینه انرژی ،هزینه انرژی ،فعالیت بدنی و آمادگی هوازی ،دانشجو ،میزان فعالیت بدنی ،هزینه انرژی و آمادگی هوازی ،LDL ،عامل خطرزا کرونر قلب ،PBD ،فشار خون ،عامل خطرزا DHC ،CT ،فعال ،شاخص ،ترکیب بدنی ،توان هوازی و عامل خطرزا ،آمادگی هوازی با عامل ،ارتباط ،کاهش CT سرم ارتباط معنادار ،چربی بدن ،FBP ،EE ،سرم ،وزن ،IMB

به نظر می رسد بین میزان فعالیت بدنی و آمادگی هوازی با عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی ارتباط وجود دارد. از طرفی هزینه انرژی می تواند شاخص مناسبی برای تعیین میزان فعالیت بدنی باشد. بنابراین هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین هزینه انرژی و آمادگی هوازی با عوامل خطرزای کرونر قلب در دانشجویان 20 تا 33 سال بود ه است . بدین منظور 50 دانشجوی پسر غیر ورزشکار دانشگاه گیلان با میانگین سن 2/8 + 22/52 ، قد 7/12+ 175/3 ، وزن 10/21+71/90 ، هزینه انرژی 461 + 2676 و آمادگی هوازی 5/03 + 56/57 به صورت خوشه ای و تصادفی به عنوان آزمودنی انتخاب شدند . آزمودنی ها پرسشنامه مربوط به سلامتی ، برگه رضایت نامه و پرسشنامه سه روز فعالیت بدنی بوچارد را تکمیل کردند . اندازه گیری ها در این تحقیق شامل تعیین توده بدن ، قد و درصد چربی بدن ، شاخص توده بدنی ، نسبت دور کمر به دور باسن ، توان هوازی و عوامل خطرزای کرونر قلب بوده است . تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از ضریب گشتاوری پیرسون نشان داد که بین EE با TC ، LDL-c ، TC/HDL-c ، DBP ، BW ، PBF و BMI رابطه معنا داری وجود دارد . همچنین بین آمادگی هوازی با TC ، LDL-c ، BW ، PWF و BMI رابطه معنی داری وجود داشت . در بررسی رابطه شاخص های ترکیب بدنی با عوامل خطرزای CHD بین PBF با TC ، LDL-c و بین BW با SBP و DBP رابطه معنی داری مشاهده شد. نتایج نشان داد که وضعیت سلامت در دانشجویان بیشتر تحت تاثیر هزینه انرژی روزانه و آمادگی هوازی است . هرچند چربی بدن نیز عاملی مداخله گر به نظر می رسد . بنابراین افزایش EE و آمادگی هوازی می تواند از خطر CHD در دانشجویان پیشگیری کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.