Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین توانمندی های ادراکی- حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 28 علمی-پژوهشی (6 صفحه - از 51 تا 56)

کلیدواژه ها : توانمندیهای ادراکی ،حرکتی و تحول ذهنی ،حرکتی ، تحول ذهنی

کلید واژه های ماشینی : حرکتی ،حرکتی و تحول ذهنی ،ادراک ،توانمندی ،حرکت ،تحول ذهنی دانش‌آموز ،دانش‌آموز ،تحول ذهنی ،بهره هوشی ،آزمون ،کودک ،رابطه ،یادگیری حرکتی ،دانش‌آموز پسر سال ،توانمندی ادراکی ،یادگیری ،حرکتی کودک توجه ،پژوهش ،رابطه معنی‌دار مشاهده ،تحول ذهنی و آمادگی تحصیلی ،بهره هوشی دانش‌آموز رابطه ،روش ادراکی ،بهره هوشی رابطه معنی‌دار ،تحصیلی ،پیشرفت ،تحول ذهنی و توانمندی ادراکی ،توانایی ،حرکتی در پیشرفت توانایی ،تحقیق ،مدرسه

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی دانش آموزان بود. سال هاست که محققان به این مسئله واقف اند که کیفیت اجرای حرکتی هر فردی ، به درستی ادراک و توانایی تفسیر ادراک دریافت شده بستگی دارد. خوشبختانه اخیرا به اهمیت تجربیات حرکتی در پیشرفت توانایی و قابلیت های ادراکی - حرکتی کودکان توجه خاصی معطوف شده است . کفارت که یکی از مشهورترین پیشتازان روش ادراکی - حرکتی است ، عقیده دارد که حرکت ، اساس پیشرفت ادراک و یادگیری است و یادگیری حرکتی اثر مثبتی بر تحول ذهنی و آمادگی تحصیلی دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانش آموزان پسر سال دوم راهنمایی شریار تشکیل می دهند و نمونه آماری 95 نفر از دانش آموزان بودند که شرایط آزمون را داشتند و به طور تصادفی انتخاب شدند . مشاهدات آزمون گیرنده از نتایج آزمون های مربوط به توانمندی های ادراکی - حرکتی و همچنین تحول ذهنی ثبت شد و ارتباط بین متغیرها از طریق روش آماری ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و مشخص شدند . در نهایت بین توانمندی های ادراکی - حرکتی و تحول ذهنی در سطح ( 0.01 = a ) رابطه معنی داری مشاهده شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.