Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 87 تا 106)

کلیدواژه ها : سازگاری های عصبی ،EMG انتگرال ،سرعت هدایت عصبی ،زمان تاخیر سیگنال ،دامنه موج ـ

کلید واژه های ماشینی : تمرین ،عصبی ،سرعت هدایت عصبی ،پارامترهای ،پارامترهای عصبی عضلانی اندام ،ورزشکاران ،ماه تمرین مقاومتی منتخب ،سازگاری‌های ،حرکتی ،تمرین با وزنه ،الکترود ،قدرت ،فعال‌سازی واحدهای حرکتی در عضلۀ ،آزمون ،عصب حرکتی ،GME ،انقباض ایزومتریک ،دامنه موج تغییر معنی‌داری ،عضله دوسر ،تمرینات قدرتی با وزنه ،گروه تمرین قدرتی افزایش معنی‌داری ،زمان تأخیر ،ثبت میزان فعال‌سازی واحدهای حرکتی ،سازگاری‌های عصبی ،تحریک ،واحدهای حرکتی در عضله دوسر ،فعال ،GME انتگرال ،دامنۀ موج M ،ماه تمرین با وزنه

هدف تحقیق حاضر بررسی سازگاری های احتمالی عصبی حرکتی و زمان وقوع این سازگاری ها به دنبال شرکت در تمرینات قدرتی با وزنه است. بدین منظور 7 نفر از اندام پروران زبده شهرستان سنندج که حداقل 2 سال سابقه تمرینات منظم با وزنه را داشتند ، از طریق پرسشنامه انتخاب شدند و به مدت 6 ماه تحت تمرینات با وزنه قرار گرفتند . . 7 غیر ورزشکار داوطلب نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند . به منظور بررسی سازگاری های عصبی ، پارامترهای الکترومیوگرافی شامل EMG انتگرال به منظور ثبت میزان فعال سازی واحدهای حرکتی در عضله دوسر بازویی ، حین انقباض ایزومتریک با 50 درصد حداکثر انقباض دارای ( 50 درصد MVC ) و به روش اکترومیوگرافی سطحی اندازه گیری شد. همچنین پارامترهای الکترونوروگرافی شامل سرعت هدایت عصبی ( NCV ) ، زمان تغییر سیگنال و دامنه موج M از طریق تحریک الکتریکی عصب موسکولوکوتانئوس در عضله دو سر بازویی تعیین شد. برای اطمینان از همسانی دو گروه در متغیرهایی مانند سن ، قد و وزن که ممکن بود بر برخی پارامترها تاثیر داشته باشد ، از آزمون t نشان داد 6 ماه تمرین با وزنه موجب ایجاد تغییر در سیتم عصب حرکتی اندام پروران زبده نشده و مقادیر EMG انتگرال ، سرعت هدایت عصبی ، زمان تاخیر سیگنال و دامنه موج تغییر معنی داری نیافته است.

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارۀ 28-ص ص:105-87 تاریخ دریافت:83/10/13 تاریخ تصویب:83/12/25 تأثیر 6 ماه تمرین مقاومتی منتخب بر پارامترهای عصبی عضلانی اندام پروران زبده داریوش شیخ الاسلامی وطنی1-دکتر ناصر بهپور-دکتر عباسعلی گائینی عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان-استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشیار دانشگاه تهران چکیده {IBهدف از تحقیق حاضر،بررسی سازگاری‌های احتمالی عصبی حرکتی و زمان وقوع این سازگاری‌ها به دنبال شرکت درتمرینات قدرتی با وزنه است. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان داد 6 ماه تمرین باوزنه موجب ایجاد تغییر در سیستم عصب حرکتی اندام پروران زبده نشده و مقادیر GME انتگرال(0/693- P )،سرعتهدایت عصبی(0/573- P )،زمان تأخیر سیگنال(0/421- P )و دامنۀ‌موج M (0/102- P )تغییر معنی داری نیافتهاست. (به تصویر صفحه مراجعه شود)شکل 3-نحوۀ اندازه‌گیری دامنۀ موج M یکی از آزمودنی‌ها در مطالعۀ حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی برای تعیینمیانگین و انحراف استاندارد و همچنین از آزمون t وابسته و مستقل به ترتیب به منظور بررسیتفاوت بین میانگین گروه‌ها در پیش و پس آزمون،و تفاوت دو گروه با یکدیگر در پارامترهای GME انتگرال،سرعت هدایت عصبی،زمان تأخیر سیگنال و دامنۀ موج استفاده شد. درواقع تحقیق حاضر با در نظر گرفتن اندام پروران حرفه‌ای که سابقۀ حداقل 2 سال تمرینات منظم باوزنه را داشتند،یک بار دیگر این فرضیه را که آیا سازگاری‌های عصبی فقط در ابتدای شروعورزش‌های مقاومتی اتفاق می‌افتد،مورد توجه قرار داد و به این نتیجۀ مشترک با تحقیقات قبلیرسید که انجام تمرین با وزنه،در حالی که ورزشکار سابقۀ ماه‌ها و سال‌ها تمرین را دارد،موجبایجاد سازگاری عصبی جدیدی در وی نخواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.