Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر حضور شرکت های تولیدی در نمایشگاه های بین المللی بازرگانی خراسان بر موفقیت تجاری آن ها

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 41 علمی-پژوهشی (32 صفحه - از 213 تا 244)

کلید واژه های ماشینی : نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی خراسان ،نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی ،بازرگانی خراسان بر موفقیت ،خراسان بر موفقیت تجاری ،بین‌المللی بازرگانی خراسان ،حضور در نمایشگاه ،شرکت در نمایشگاه ،حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی ،شرکت‌های تولیدی در نمایشگاه‌های ،جذب مشتریان جدید ،شرکت‌های تولیدی ،شرکت در نمایشگاه بین‌المللی ،نمایشگاه‌های بین‌المللی ،موفقیت تجاری ،بازرگانی خراسان ،نمایشگاه‌های بازرگانی ،بین‌المللی بازرگانی ،غرفه ،ایجاد نماد و شهرت ،افزایش اطلاعات شرکت‌کنندگان ،تولیدی ،مشتریان و محصولات جدید ،افزایش فروش محصولات شرکت‌کنندگان ،بازدیدکنندگان ،افزایش فروش ،جذب مشتریان ،فروش شرکت‌ها ،فروش محصول ،شرکت‌کنندگان در مورد رقبا ،افزایش اطلاعات شرکت‌های

در این پژوهش به بررسی میزان اثر حضور شرکت‌های تولیدی در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی خراسان بر موفقیت تجاری آنها پرداخته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، مدیران فروش شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی استان خراسان که حداقل یکبار در نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی استان شرکت کرده‌اند به تعداد 313 می‌باشد. برای انجام این تحقیق از اطلاعات جمع‌آوری شده از مدیران فروش 76 شرکت تولیدی توسط پرسشنامه بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه به طریق محتوایی حاصل گردید و برای پایایی ازمحاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده به عمل آمد که نتیجه آن برای پرسشنامه 93/0 بدست آمد. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون کلموگراف- اسمیرنف، آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون، آزمون t-استیودنت،ضریب همبستگی اسپیرمن وتحلیل واریانس چند طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی خراسان افزایش فروش شرکت‌کنندگان را بدنبال داشته و منجر به ایجاد نماد و شهرت برای محصولات آنان شده است. همچنین این حضور موجب افزایش اطلاعات شرکت‌کنندگان در مورد رقبا، مشتریان و محصولات جدید شده است، اما نتایج حاصل از تحقیق این فرضیه را که حضور در نمایشگاه به جذب مشتریان جدید برای شرکت های تولیدی منجر شده است، مورد تأیید قرار نداد. به طور کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که حضور در نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی خراسان در کسب موفقیت تجاری واحدهای تولیدی شرکت‌کننده مؤثر بوده است. طبقه‌بندی JEL: F02, F1.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.