Skip to main content
فهرست مقالات

پایایی آزمون-بازآزمون، روایی سازه و همخوانی درونی نسخه فارسی شده آزمون «مقیاس تعادل پیشرفته فولرتون» در سالمندان ایرانی مقیم جامعه

نویسنده:

(10 صفحه - از 19 تا 28)

اهداف: هدف اين مطالعه بررسي روايي سازه، پايايي آزمون-بازآزمون و همخواني دروني نسخه فارسي شده «مقياس تعادل پيشرفته فولرتون»، براي ارتقاي كيفيت ارزيابي تعادل در گروه سالمندان مقيم جامعه در ايران است. مواد و روش ها: مقياس تعادل پيشرفته فولرتون به روش پيشرو-پسرو به زبان فارسي ترجمه شد. سپس با نمونه گيري به روش غيراحتمالي ساده بر مبناي معيارهاي ورود به مطالعه، 88 سالمند با عملكرد بالا (با ميانگين سني 15/67، انحراف معيار 79/5 و دامنه 26) به مطالعه وارد شدند. آزمون فارسي شده «تعادل پيشرفته فولرتون» دو بار با فاصله زماني 4-2 روز توسط يك آزمونگر (كاردرمان) روي هر فرد اجرا شد. همچنين از آزمون هاي تعادلي بِرگ، زمان خيزش و رفت و آزمون رسيدن عملكردي براي بررسي روايي سازه استفاده گرديد. يافته ها: ميزان توافق آزمون-بازآزمون براي موارد آزمون تعادلي فولرتون خوب تا بسيارخوب (Kappa=0/64-1) محاسبه شد. ضريب تكرارپذيري نسبي بسيار مطلوب (98/0=CCI)، شاخص تكرارپذيري مطلق مطلوب (17/0=SEM) و كمترين تغييرات مشهود 46/0 به دست آمد. در روايي سازه همبستگي مطلوبي بين آزمون فولرتون با آزمون بِرگ (65/0=P)، با آزمون رسيدن عملكردي (62/0=г) و زمان خيزش و رفت (77/0-=г) به دست آمد. در هر دو مرحله اول و دوم ارزيابي، ميزان همخواني دروني قابل قبول (84/0-83/0=α) بود. نتيجه گيري: نسخه فارسي آزمون تعادل پيشرفته فولرتون، يك ابزار روان سنجي بسيار مطلوب براي ارزيابي ابعاد چندگانه تعادل در سالمندان ايراني مقيم جامعه است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.