Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی، ساخت و پایایی سنجی دستگاه اندازه گیری عملکرد حرکت

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 29 تا 44)

کلیدواژه ها :

پایایی ،عملکرد حرکتی ،الگوی حرکتی ،رفتار حرکتی

کلید واژه های ماشینی : سنجی دستگاه اندازه‌گیری عملکرد حرکت، پایایی سنجی دستگاه اندازه‌گیری عملکرد، اطلاعات، پایایی، ساخت دستگاهی جهت اندازه‌گیری، حرکتی، دستگاهی جهت اندازه‌گیری و ثبت، اندازه‌گیری و ثبت عملکرد حرکتی، جهت اندازه‌گیری و ثبت عملکرد، آزمون

هدف:این پژوهش با هدف طراحی و ساخت دستگاهی جهت اندازه‌گیری و ثبت عملکرد حرکتی و نیز به دست آوردن پایایی این ابزار انجام گرفت. روش:ازاین‌رو پس از بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به پژوهش‌هایی که در زمینهء ثبت‌ عملکردهای حرکتی در خارج از کشور صورت گرفت طرح اولیهء دستگاه به دست آمد.پس از ساخت نمونهء اولیه و انجام آزمون‌های مکرر بر روی آن موفق به ساخت نمونهء اصلی دستگاه‌ گردیدند که با توجه به نبود دستگاهی مشابه در داخل کشور،طی مراحل ساخت و اندازه‌گیری‌ مجبور به تعویض چندین مدار الکترونیکی شده تا در نهایت براساس قطعات موجود در داخل، نمونهء اصلی تولید گردید.این دستگاه شامل یک بخش سخت‌افزاری جهت اجرای الگوهای‌ حرکتی متنوع توسط آزمون شونده و یک بخش نرم‌افزاری برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ اطلاعات به دست آمده می‌باشد. یافته‌ها:برای کسب پایایی این دستگاه و اطمینان از ثبات آن در اندازه‌گیری‌های مکرر،25 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌طور تصادفی انتخاب شدند و در دو آزمون با الگوی حرکتی یکسان با فاصلهء زمانی یک هفته آزمون به عمل آمد. نتیجه‌گیری:نتایج به روش ضریب همبستگی پیرسون با نرم‌افزار آماری SPSS/11 محاسبه‌ گردید و میزان پایایی با فرض نرمال بودن جامعهء آماری برای زمان حرکت 88%و برای زمان‌ عکس العمل ساده 5/83%به دست آمد.

خلاصه ماشینی:

"در این لحظه زمان مبدأ شروع آزمایش به وسیلهء پردازندهء مرکزی‌ رایانه درج می‌گردد و به محض اینکه آزمون شونده محرک صوتی را دریافت نماید و نسبت‌ به آن عکس العمل نشان دهد و دست خود را از روی صفحه Start بلند کند،با توجه به دریافت‌ اطلاعات از طریق پورت سریال زمان پاسخ‌گویی آزمون شونده به محرک در سیستم ثبت‌ می‌گردد و به‌طور متوالی به صورت مشابه به ازای فعال شدن میکروسوئیچ‌های هر مانع‌ کدهای تعریف شده مرتبط به ازای هر میکروسوئیچ از طریق پورت سریال به نرم‌افزار فوق‌ ارسال می‌شود. در صفحهء دوم برنامه،سیستم اطلاعاتی راجع به آزمودنی از پژوهشگر درخواست می‌کند که نام و نام‌خانوادگی آزمون شونده،سن و دست برتر وی را مشخص نماید و در ادامه در همین صفحه کلیدهایی وجود دارد که بایستی پژوهشگر براساس هدف پژوهش و متغیرهای مورد مطالعهء خود آنها را فعال و یا غیرفعال نماید که این کلیدها شامل کلیدهای زمان عکس العمل،زمان حرکت،زمان پاسخ،خطای زمانی و خطای‌ فضایی است که عملکرد و مشخصه‌های مورد اندازه‌گیری در هرکدام از آنها در دستور العمل‌ راهنمای نرم‌افزار به تفصیل وجود دارد. با توجه به بررسی به عمل آمده و نواقصی و کاستی‌های موجود در هریک از دستگاه‌های‌ اشاره شده،طراحی دستگاه موردنظر در این پژوهش براساس تعاریفی که از متغیرهای‌ تأثیرگذار بر اجرای حرکت مانند پیچیدگی حرکت،اجزای حرکت،زمان عکس العمل ساده، زمان حرکت،زمان پاسخ،خطاهای زمانی و فضایی در اجرای الگوی حرکتی در اختیار بوده‌ صورت پذیرفته است و همچنین از طرح‌هایی که در خارج از کشور انجام گرفته بوده استفاده‌ شده است،که دستگاه اندازه‌گیری عملکرد حرکت قابلیت اندازه‌گیری و ثبت تمام عوامل‌ اشاره شده را دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.