Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه خودپایی و هیجان خواهی در ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 137 تا 150)

کلیدواژه ها :

ورزشکار ،خودپایی ،هیجان‌خواهی ،حرفه‌ای ،غیرحرفه‌ای

کلید واژه های ماشینی : ورزشکاران، خودپایی، حرفه‌ای، هیجان، هیجان‌خواهی، غیرحرفه‌ای، افراد غیرورزشکار، مقایسه خودپایی و هیجان، خودپایی و هیجان، افراد غیرورزشکار در متغیر هیجان

هدف:هدف اصلی این پژوهش مقایسهء خودپایی‌1و هیجان‌خوانی‌2در ورزشکاران‌ حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار است.نمونهء آماری پژوهش،150 نفر از ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار ساکن استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل در سال 1383 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌ شده بودند. روش:روش پژوهش از نوع علی-مقایسه‌ای است،به طوری که ورزشکار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و غیرورزشکار بودن به عنوان متغیر مستقل و خودپایی و هیجان‌خواهی به عنوان‌ متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است.برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامهء خودپایی‌ اشناید و پرسشنامهء هیجان‌خواهی آرنت استفاده شده است. نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر خودپایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) .خودپایی در ورزشکاران حرفه‌ای بالاتر است و ورزشکاران غیرحرفه‌ای نیز در مقایسه با افراد غیرورزشکار از خودپایی بالایی برخوردار بودند.بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار در متغیر هیجان خواهی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) .سطح‌ هیجان خواهی در افراد غیرورزشکار نسبت به ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بالاتر می‌باشد.بین خودپایی با هیجان‌خواهی ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار همبستگی منفی و معنی‌دار مشاهده شد (P>0/05) .بین هیجان‌خواهی با سابقهء ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای همبستگی منفی و معنی‌دار به دست آمد (P>0/05) ،بین‌ خودپایی با سابقهء ورشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای همبستگی مثبت و معنی‌دار مشاهده شد (P>0/05) .

خلاصه ماشینی:

"نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش نشان داد که بین ورزشکاران حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و افراد غیر ورزشکار در متغیر خودپایی تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P>0/05) . با توجه به اینکه مقیاس مورد استفاده‌ در سنجش متغیرهای وابسته(خودپایی و هیجان‌خواهی)فاصله‌ای بود و پراکندگی نمرات‌ شرکت‌کنندگان از منحنی نرمال تبعیت می‌کرده و بین واریانس سه گروه تفاوت معنی‌داری‌ وجود نداشته،برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ابزارهای آمار پارامتریک چون تحلیل‌ واریانس یک عامل،آزمون تعقیبی LSD و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت‌ معنی‌داری بین سه گروه از افراد(ورزشکار)حرفه‌ای،غیرحرفه‌ای و غیرورزشکار)از نظر خودپایی وجود دارد،یعنی خودپایی در ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بالاتر از افراد غیرورزشکار است. نتیجهء مطالعهء حاضر نشان داد که‌ تفاوت معنی‌داری بین سه گروه از افراد(بین ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار)از نظر هیجان‌خواهی وجود دارد و همچنین مشخص شد که میانگین نمرات‌ گروه‌ها در افراد غیرورزشکار بیشتر از ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای است. فرضیهء سوم مطالعه این بود که بین خودپایی با هیجان‌خواهی ورزشکاران حرفه‌ای، غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار رابطهء منفی وجود دارد. بنابراین این عوامل مانع از ایجاد روابط اجتماعی مناسب و یادگیری مهارت‌های اجتماعی در افراد با هیجان‌خواهی بالا شده است که در نتیجه ارتباط بین خودپایی و هیجان‌خواهی را در پی خواهد داشت،ضمن آنکه با نتایج مطالعهء آیزنک(1991)نیز به‌طور غیرمستقیم همخوانی‌ دارد3. در فرضیهء چهارم مطالعه پیش‌بینی شده بود که بین خودپایی و هیجان‌خواهی با سابقهء ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ارتباط وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که متغیر سن با هیجان‌خواهی و خودپایی ورزشکاران‌ حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای و افراد غیرورزشکار همبستگی معنی‌داری ندارد. Journal of Personality and Individual Differences,16 Wagner,A."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.