Skip to main content
فهرست مقالات

تهیه و تعیین پایایی و روایی مقیاس های عملکرد حرکتی کودکان سه تا هفت ساله مراکز پیش دبستانی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 57 تا 72)

کلیدواژه ها :

پایایی ،روایی ،مقیاس ،عملکرد حرکتی ،مرکز پیش‌دبستانی و کودکان‌ پیش‌دبستانی

کلید واژه های ماشینی : پایایی مقیاس‌های عملکرد حرکتی کودکان، آزمون، عملکرد حرکتی کودکان، پایایی، روند سنی عملکرد حرکتی کودکان، مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران، آزمون‌های عملکرد حرکتی کودکان پیش‌دبستانی، آزمون‌های گرفتن توپ و تعادل، تعادل، روند سنی عملکرد تعادل کودکان

هدف:تهیه و تعیین روایی و پایایی مقیاس‌های عملکرد حرکتی کودکان 3 تا 7 سالهء مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران. روش:توصیفی-توسعه‌ای و جامعهء آماری آن کودکان حاضر در مراکز پیش‌دبستانی شهر تهران‌ بودند.426 نفر به‌طور خوشه‌ای و سهمیه‌ای از مراکز شرق و غرب تهران به عنوان نمونهء آماری‌ انتخاب شدند.هشت خرده مقیاس یا آزمون عملکرد حرکتی از متون تخصصی موجود و مرتبط که‌ هر یک معرف یکی از توانایی‌های جسمانی و الگوهای حرکتی کودکان است،گزینش گردید.پس‌ از نظرخواهی از متخصصان روایی محتوایی،و با اجرای آزمون هاروی 20 آزمودنی عملی بودن/ متناسب بودن آن‌ها به دست آمد(آزمون 18 متر سرعت به دلیل عملی نبودن و کمبود فضای کافی‌ حذف شد).سپس 7 آزمون پرش عمودی،پرش جفت،گرفتن توپ،دقت پرتاب،مسافت پرتاب، تعادل،و ضربه زدن با پا روی نمونه‌ها اجرا گردید.با استفاده از نظر آلن وین ضریب روایی آن‌ها به دست آمد.ضریب پایایی آزمون‌ها از طریق آزمون-باز آزمون با استفاده از ضریب همبستگی‌ پیرسون محاسبه شد.از اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی روند سنی عملکرد حرکتی کودکان،تفاوت‌های جنسی و جدول هنجار سنی به تفکیک آزمون‌ها تهیه گردید. یافته‌ها:یافته‌های پژوهشی نشان داد که هفت آزمون موردنظر،از ضرایب پایایی بالایی‌ برخوردارند و همچنین دارای روایی سازه هستند. نتیجه‌گیری:داده‌های مربوط به دو جنس نشان داد که به جز در آزمون‌های گرفتن توپ و تعادل، تفاوت معنی‌داری بین دو جنس وجود دارد.همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که می‌توان از این‌ آزمون‌ها در کودکان 3 تا هفت‌ساله استفاده کرد.

خلاصه ماشینی:

"روش‌شناسی پژوهش با توجه به اینکه هدف این پژوهش تهیهء آزمون‌های عملکرد حرکتی روا،پایا و عملی برای‌ کودکان بود،برای شناسایی آزمون‌ها از روش استنادی و برای تعیین اعتبار و پایایی از روش‌ توصیفی-توسعه‌ای استفاده گردید. ضرایب روایی سازه آزمون‌ها آزمون‌ها شاخص آماری‌\پرش عمودی‌\پرش جفت‌\گرفتن توپ‌\دقت پرتاب‌\مسافت پرتاب‌\تعادل‌\ضربه زدن با پا آزمون F \822/31\81/52\74/16\83/12\74/45\78/10\615/27 سطح معنی‌دار\001/0\001/0\001/0\001/0\001/0\001/0\001/0 به منظور آگاهی از اینکه تفاوت آماری آزمون‌های فوق مربوط به کدام گروه سنی است، از آزمون تعیبی توکی HSD استفاده شد. با دقت به یافته‌های این حوزه ملاحظه می‌شود که از 21 مورد تفاوت بین گروهی در هر آزمون(یعنی مقایسهء دو به دوی گروه‌های سنی یا یکدیگر بر پایهء هر سال دو گروه از 2 تا 7 سال در هر آزمون-به استثنای گروه سنی 6 و 2 تا 11 و3)،16 مورد در پرش عمودی،17 مورد در پرش جفت،8 مورد در گرفتن توپ،11 مورد در آزمون‌ دقت پرتاب،15 مورد در مسافت پرتاب،10 مورد در تعادل و 12 مورد در ضربه زدن با دست‌ در آزمون توکی دارای سطح اطمینان 95%یا بالاتر است. در زیر روند سنی عملکرد حرکتی کودکان 3 تا 7 سال صرفا در آزمون تعادل به صورت جدول و نمودار ارائه شده است. شاخص آماری در آزمون تعادل کودکان 3 تا 7 ساله (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که در شکل 1 و جدول 4 مشاهده می‌کنید روند سنی عملکرد تعادل کودکان در طول 3 تا 7 ساله پیشرونده است،میان دختران و پسران در این آزمون تفاوت کمی وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.