Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک دوره تمرین هوازی پیشرونده بر آپوپروتئین های نوع AوB مردان غیر ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 11 علمی-پژوهشی (9 صفحه - از 123 تا 131)

کلیدواژه ها : تمرین‌های هوازی ،آپوپروتئین A ،آپوپروتئین B

کلید واژه های ماشینی : آپوپروتئین ،تمرین‌های هوازی ،آپو ،هوازی ،هفته تمرین‌های هوازی ،فعالیت‌های ورزشی هوازی ،آزمودنی‌های گروه تجربی مشاهده ،آزمودنی‌های گروه تجربی تأثیر ،آزمودنی‌های گروه تجربی ،HDL ،آپوپروتئین A ،آپوپروتئین B ،میزان آپوپروتئین ،گروه تجربی ،فعالیت‌های ورزشی ،آپو پروتئین‌های ،آپوی ،مقدار آپوپروتئین ،آپوپروتئین‌های ،میزان آپوپروتئین A ،هفته تمرین‌های ،هوازی پیشرونده ،دوی هوازی ،میزان آپوی ،تمرین استقامتی ،آزمودنی‌های گروه ،معنی‌داری ،گروه کنترل ،ارتباط با آپوپروتئین ،آزمودنی‌های

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر 8 هفته تمرین‌های هوازی پیشرونده بر آپو پروتئین‌های‌ نوع A و B سرم مردان غیرورزشکار بود.بدین منظور،24 مرد داوطلب به صورت‌ تصادفی در دو گروه 12 نفره قرار گرفتند:گروه کنترل با میانگین سنی 6+-2/28سال،قد 5/5+-5/174/5 سانتی‌متر و وزن 8/5+-2/67 کیلوگرم،و گروه تجربی با میانگین سنی‌ 2/5+-4/27 سال،قد 7/6+-9/176 سانتی‌متر و وزن 6/4+-2/70 کیلوگرم.گروه تجربی‌ یک پروتکل تمرین دوی هوازی را به مدت 8 هفته،هر هفته 3 جلسه و هر جلسه با شدت 60 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه و به مدت 20-35 دقیقه انجام دادند.تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و همبسته نشان داد که تمرین استقامتی بر میزان‌ آپوپروتئین A سرم آزمودنی‌های گروه تجربی تأثیر معنی‌داری داشته است(01/0- P ). همچنین اختلاف معنی‌داری به لحاظ آپوپروتئین A در پس‌آزمون دو گروه وجود داشت‌ (01/0- P ).این در حالی است که تفاوت معناداری در میزان آپوی B آزمودنی‌های گروه‌ تجربی مشاهده نشد.همچنین تفاوت بین دو گروه نیز در ارتباط با آپوپروتئین B معنی‌دار نبود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.