Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (6 صفحه - از 23 تا 28)

امروزه دانش به منبع حیاتی و مزیت رقابتی تبدیل شده است و از آنجا که هر منبع نیازمند مدیریت می باشد، دانش نیز مجزا از آن نیست. هدف پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92- 91 می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه پژوهش دبیران دوره متوسطه شهر تهران می باشند که تعداد آنها 10658 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 371 نفر شد. از شاخص های آمار توصیفی و شاخصهای آمار استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، بین مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه وجود دارد. بین هر یک از ابعاد مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی رابطه مثبت، مستقیم و معنادار وجود دارد. لازم است مدیران با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه برای اشاعه مدیریت دانش، نسبت به ارتقا انگیزه پژوهشی و ارتقا سطح کارایی واثربخشی دبیران دبیرستانها گام موثری بردارند.

خلاصه ماشینی:

"رابطه میزان استفاده از مدیریت دانش با انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-91 چکیده امروزه دانش به منبع حیاتی و مزیت رقابتی تبدیل شده است و از آنجا که هر منبعنیازمند مدیریت می باشد، دانش نیز مجزا از آن نیست. نتایج تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها با کمک آزمونهای تحلیل رگرسیون و همبستگی نشان داد، بین کلیه مولفه های مدیریت دانش و مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی در جامعه مورد بررسی ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد، بین مدیریت دانش و انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران رابطه وجود دارد. به عبارتی بهتر نتیجه این پژوهش و پژوهش های مشابه نشان داد، به کمک مدیریت دانش در دبیران دوره متوسطه شهر تهران ، انگیزه پژوهشی در آنان بالا خواهد رفت . همچنین یافته های این پژوهش نشان داد، بین خلق دانش و انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد بین انتقال دانش و انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران و بین اشاعه دانش و انگیزه پژوهشی آنها، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد، بین استفاده از دانش و انگیزه پژوهشی دبیران دوره متوسطه شهر تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. Dianne, Edward(2002), process and strategies knowledge management school, florida attantic university. Title: پی نوشت 1 Antonyamp;Kuma 2 Girmus 3 Philipo 4 philipo 5 Schrumamp; Glassett 6 Linderamp;Wald 7 lee 8 Dianne"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.