Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اعتبار جدول قد- وزن و فرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1378 - شماره 3 (16 صفحه - از 95 تا 110)

کلیدواژه ها : جدول قد- وزن ،شاخص توده ی بدنی ،ارزیابی ترکیب بدنی

کلید واژه های ماشینی : برآورد وزن مطلوب بدن ،درصد چربی بدن ،استاندارد در برآورد وزن ،وزن مطلوب بدن زنان ،وزن مطلوب ،برآورد وزن مطلوب ،وزن مطلوب بدن ،چربی بدن ،درصد چربی ،زنان ورزشکار ،شاخص تودهء بدنی ،روش‌های ارزیابی ترکیب بدن ،بدن زنان ورزشکار ،میزان درصد چربی بدن ،چربی بدن با اندازه‌گیری ،ترکیب بدن ،بدن با اندازه‌گیری چربی ،چربی بدن با روش ،فرمول‌های استاندارد در برآورد ،فرمول استاندارد ،برآورد درصد چربی بدن ،زنان ورزشکار و غیر ورزشکار ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،تعیین وزن مطلوب بدن ،فرمول استاندارد و شاخص تودهء ،ارزیابی ترکیب بدن ،مطلوب ،گروه زنان ورزشکار ،جلدی ،وزن بدن

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه ی اعتبار جدول قد –وزن وفرمول های استاندارد در برآورد وزن مطلوب بدن زنان ورزشکار وغیرورزشکار می باشد.جامعه ی تحقیق، شامل گروه ‹1›زنانورزشکار تیم های ملی به تعداد 74 نفر وگروه ‹2›زنان غیر ورزشکار به تعداد 100 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان می باشند. روش اندازه گیری به این صورت بودکه ابتدا در برگه ی مشخصات فردی ،اطلاعات لازم ثبت وسپس وزن مطلوب به سه طریق زیر محاسبه شد:جدول قد – وزن بیمه ی عمر متروپولیتن‹1983›، فرمول استاندارد،وبراساس میزان درصدچربی بدن با اندازه گیری چربی تحت جلدی ،برای تعیین تیپ بدنی ،با استفاده از روش های پیشنهادی شرکت بیمه ی عمر متروپولیتن‹ با اندازه گیری پهنای آرنج› آزمودنی ها به سه تیپ ‹اندام ریز ،متوسط ودرشت› طبقه بندی شده وشاخص توده ی بدنی آنها،بر مبنای میزان چاقی آزمودنی ها از تقسیم وزن بدن ‹کیلوگرم› برمجذور قد‹سانتی متر › به دست آمد .سپس از ابعاد مختلف بدن آزمودنی ها ،اندازه گیری به عمل آمد واطلاعات به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج ذیل حاصل این تجزیه وتحلیل است: 1- جدول قد – وزن وفرول استاندارد دربراورد وزن مطلوب بدن ،ارتباط معنی داری با روش معیار ‹ارزیابی ترکیب بدن با کالیپر› دردو گروه زنان ورزشکار وغیرورزشکار دارد. 2- میزان همبستگی بین جدول قد-وزن وفرمول ها با روش معیار در براورد وزن مطلوب ، برای رشته های شنا ووالیبال کمتر از سایر رشته های ورزشی بوده است. 3- بین نتایج بدست آمده ،از براورد درصد چربی بدن با روش معیار واندازه گیری دور اندام ها ،در غیر ورزشکاران وورزشکاران ،بالاترین همبستگی در اندازه ی دور ران ،کمر وشکم مشاهده شد. با توجه به نتایج این پژوهش ،به نظر میرسد که جدول قد – وزن شرکت بیمه ی عمر متروپولیتن،فرمول های استاندارد وشاخص توده ی بدنی ،مقیاس نسبتا مناسبی در براورد وزن مطلوب جامعه تحقیق می باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.