Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی و بصری بر دقت سرویس والیبال در والیبالیست های دختر 15 - 20 سال شهرستان ایلام

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1380 - شماره 8 (10 صفحه - از 83 تا 92)

کلیدواژه ها : عملی ،ذهنی ،تمرین ،بازخورد ،دقت ،والیبال ،سرویس و ایفرد

کلید واژه های ماشینی : تمرین ذهنی ،سرویس والیبال ،دقت سرویس والیبال ،بررسی تأثیر تمرین ذهنی ،والیبال ،تمرین ذهنی با استفاده ،تأثیر تمرین ذهنی ،افزایش دقت مهارت سرویس والیبال ،افزایش دقت سرویس والیبال ،ذهنی ،استفاده از الگوهای سمعی ،تمرین در گروه تجربی ،تمرین عملی از تمرین ،اجرای مهارت سرویس والیبال ،مهارت سرویس والیبال ،تأثیر تمرین ،سمعی ،الگوهای سمعی و بصری ،گروه تجربی ،تمرین عملی ،بصری ،تمرین عملی و ذهنی ،گروه کنترل ،والیبال از آزمون ،والیبال با استفاده ،گروه کنترل اختلاف ،شیوه‌ی تمرین در گروه ،روش تحقیق ،افزایش دقت ،نسبت به گروه کنترل

با توجه بر تاکید روزافزون براهمیت تمرین ذهنی وکاربردهای متنوع آن درآموزش ویادگیری وبهبودمهارت های ورزشی ،این پژوهش به بررسی تاثیر تمرین ذهنی با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بر دقت سرویس والیبال پرداخته است. روش تحقیق نیمه تجربی وبا استفاده از پیش آزمون وپس آزمون می باشد .جامعه آماری وحجم نمونه را 45 دختر والیبالیست 15-20 سال شهرستان ایلام تشکیل می دهند ،که به سه گروه تجربی کسانی که ضمن تمرین عملی از تمرین ذهنی نیزبهره برده اند. کسانی که ضمن استفاده از تمرین عملی وذهنی از طریق فیلم ویدئویی از عملکرد بازخورد داشته اند وگروه کنترل که فقط تمرین عملی داشته اند تقسیم شدند. ابتدا از کلیه آزمودنی ها ،آزمون اولیه گرفته شد وسپس گروه هابه مدت 24 جلسه تمرین کردند. آنگاه آزمون پایانی گرفته شد. برای اندازه گیری دقت سرویس والیبال از آزمون استاندارد والیبال ایفرد وجهت انجام تمرین ذهنی از روش آزمون ذهنی هیک من استفاده شد. هدف کلی این تحقیق تعیین میزان تاثیر تمرین ذهنی برافزایش دقت سرویس والیبال با استفاده از الگوهای سمعی وبصری بوده است. به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون t وابسته ،تحلیل واریانس وآزمون کوکی استفاده شد ونتایج زیر به دست آمد:هرسه شیوه ی تمرین بر دقت سرویس والیبال تاثیر داشتند. بین تاثیر شیوه ی تمرین در گروه تجربی وگروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نشد . بین تاثیر شیوه تمرین گروه تجربی 1 وگروه تجربی 2 اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین تاثیر شیوه ی تمرین در گروه تجربی 2 وگروه کنترل اختلاف معنی دار بود

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.