Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی منبع کنترل در مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

پاییز 1380 - شماره 9 (12 صفحه - از 31 تا 42)

کلیدواژه ها : مشخصات فردی مدیران ،تحلیل رفتگی ،فرسودگی عاطفی ،کاهش بازده عملکرد شخصی ،تهی شدن از ویژگی های شخصی ،منبع کنترل

کلید واژه های ماشینی : تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش عالی ،غیر تربیت‌بدنی دانشگاه‌های آموزش ،دانشگاه‌های آموزش عالی کشور ،تحلیل رفتگی ،منبع کنترل در مدیران ،کنترل در مدیران دانشکده‌ها ،مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی ،تحلیل رفتگی و منبع کنترل ،رفتگی ،گروه‌های تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی ،منبع کنترل ،مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های ،تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی ،رفتگی جوامع تحت بررسی ،میزان تحلیل رفتگی جوامع ،رفتگی و منبع کنترل ،تحلیل‌رفتگی ،میزان تحلیل رفتگی ،میزان تحلیل‌رفتگی مدیران دانشکده‌ها ،غیر تربیت‌بدنی ،فشارهای روانی ،کنترل در مدیران تربیت‌بدنی ،مدیران دانشکده‌ها ،غیر تربیت‌بدنی در سطح ،دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت‌بدنی ،تحلیل‌رفتگی و منبع کنترل ،مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های غیر ،سابقهء خدمت و میزان تحلیل‌رفتگی ،مدیران جوامع تحت بررسی ،میزان تحلیل‌رفتگی مدیران

هدف ازانجام این پژوهش، بررسی تحلیل رفتگی ومنبع کنترل درمدیران دانشکده ها وگروه های تربیت بدنی وغیرتربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشوراست. بدین منظور تعداد 44 نفر از مدیران دانشکده هاوگروه های تربیت بدنی و88 نفراز مدیران دانشکده ها وگروه های غیر تربیت بدنی دانشگاه هاکه در زمان انجام پژوهش به ترتیب 95 و40 درصد تراکم جوامع تحت بررسی خود رابه خود اختصاص داده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل آماری داده های تحقیق توسط آزمون های همبستگی ‹کندال- پیرسون› ومقایسه ی میانگین ها ‹مان ویتنی – ویلکاکسون و هتلینگز› انجام شده بود. نتایج تحقیق نشان داد: بین افزایش سن ومیزان تحلیل رفتگی مدیران جوامع تحت بررسی ارتباط معنی داری وجود دارد ،ولی این ارتباط در موردسن با منبع کنترل مدیران مشاهده نشد.بین بالارفتن سابقه ی خدمت ومیزان تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی ،ارتباط معنی داری مشاهده شد، در حالی که این ارتباط در مورد سابقه ی خدمت با منبع کنترل در مدیران تربیت بدنی دیده نشدودر مدیران غیر تربیت بدنی در سطح 02/0 معنی دار بود.بین سابقه ی کار مدیریتی ومیزان تحلیل رفتگی جوامع تحت بررسی ،ارتباط معنی داری وجود نداشت،ولی این عدم ارتباط در مورد سابقه کار مدیریتی با منبع کنترل دیده شد. بین تحلیل رفتگی ومنبع کنترل ارتباط معنی داری وجود ندارد. هردو جامعه ی تحت بررسی از وضعیت تحلیل رفتگی بالایی برخوردارند. میزان تحلیل رفتگی ومنبع کنترل بیرونی درمدیران غیر تربیت بدنی بیشتر از مدیران تربیت بدنی بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.