Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران جهت برآورد اکسیژن مصرفی بیشینه افراد بزرگسال و بررسی پایانی دستگاه طراحی شده و آزمون شاتل ران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1380 - شماره 10 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 49 تا 66)

کلیدواژه ها : آزمون دو20 متر رفت وبرگشت(Shuttle run test) ،دستگاه طراحی شده ی SHR ،پایایی وحداکثر اکسیژن مصرفی VO2max

کلید واژه های ماشینی : آزمون شاتل ران ،آزمون شاتل ،ساخت دستگاه الکترونیکی سینا ،شاتل ،دانشگاه بو علی سینا ،سینا شاتل ران ،شاتل ران ،آزمون شاتل‌ران ،ساخت دستگاه الکترونیکی ،پایایی آزمون شاتل‌ران ،سینا شاتل ،سنجش پایایی آزمون شاتل‌ران ،طراحی و ساخت ،شاتل‌ران ،سینا ،بار تکرار آزمون شاتل‌ران ،تکرار آزمون شاتل‌ران ،نواخت آهنگ‌های آزمون شاتل‌ران ،طراحی و ساخت دستگاه ،اکسیژن مصرفی ،دستگاه الکترونیک ،ظرفیت هوازی ،نواخت ،دستگاه الکترونیک شاتل‌ران ،VO ،پایایی دستگاه طراحی‌شده ،دستگاه طراحی‌شده ،دستگاه طراحی ،ساخت دستگاه ،اکسیژن مصرفی افراد

دراین تحقیق ابتدا طراحی وساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران انجام گرفت، به طوری که علاوه بربرنامه ریزی نواخت منظم وپیشرونده ی آهنگ های دویدن مطابق دستور العمل آزمون شاتل ران نوع اول باتناوب های زمانی یک دقیقه ای ،در پایان بتواند ارزش نسبیmax VO2هشت نفر را به طور همزمان با فشار کلیدهای تعبیه شده در حداقل زمان ممکن محاسبه کند.از سوی دیگر ،حساسیت تکرارپذیری وپایایی دستگاه طراحی شده وآزمون شاتل ران بررسی گردید،تا با ابداع روش های نوین وابتکار در ساخت دستگاه های جدید،زمینه ی تخمین شاخص طلایی حداکثر اکسیژن مصرفی افراد راآسان تر سازند. ازمیان این روش ها، آزمون دو رفت وبرگشت 20 متر قابل توجه است که از سوی اتحادیه ورزشی اروپا به عنوان یک آزمون میدانی بیشینه ی معتبر در سنجشVO2max معرفی شده است .روش اجرا دستگاه سینا شاتل ران با هدایت استاد راهنما دردانشگاه بوعلی سینا ،جهت نواخت آهنگ های آزمون شاتل ران ومحاسبه ی خودکار VO2max طراحی وساخته شد.سپس تکرار پذیری آن موردبررسی قرار گرفت .برای نواخت آهنگها ومحاسبه ی خودکار VO2max،همبستگی R^2=1 به دست آمد.آزمودنی ها دوبار متناوب آزمون شاتل ران را با فاصله ی زمانی 48 ساعت با گزینش تصادفی اجرا کردند وهمبستگی ‹P<0/0001.R=0/89 ›به دست آمداین یافته ها نشان میدهد که ازمون میدانی شاتل ران ودستگاه طراحی شده ازتکرارپذیری بالایی برخوردار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.