Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران جهت برآورد اکسیژن مصرفی بیشینه افراد بزرگسال و بررسی پایانی دستگاه طراحی شده و آزمون شاتل ران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 49 تا 66)

کلیدواژه ها :

آزمون دو20 متر رفت وبرگشت(Shuttle run test) ،دستگاه طراحی شده ی SHR ،پایایی وحداکثر اکسیژن مصرفی VO2max

کلید واژه های ماشینی : ساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل، دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران، ران جهت برآورد اکسیژن مصرفی، شاتل ران جهت برآورد اکسیژن، آزمون شاتل، ران، آزمون شاتل ران، ساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل‌ران، پایایی، اجرا دستگاه سینا شاتل ران

دراین تحقیق ابتدا طراحی وساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران انجام گرفت، به طوری که علاوه بربرنامه ریزی نواخت منظم وپیشرونده ی آهنگ های دویدن مطابق دستور العمل آزمون شاتل ران نوع اول باتناوب های زمانی یک دقیقه ای ،در پایان بتواند ارزش نسبیmax VO2هشت نفر را به طور همزمان با فشار کلیدهای تعبیه شده در حداقل زمان ممکن محاسبه کند.از سوی دیگر ،حساسیت تکرارپذیری وپایایی دستگاه طراحی شده وآزمون شاتل ران بررسی گردید،تا با ابداع روش های نوین وابتکار در ساخت دستگاه های جدید،زمینه ی تخمین شاخص طلایی حداکثر اکسیژن مصرفی افراد راآسان تر سازند. ازمیان این روش ها، آزمون دو رفت وبرگشت 20 متر قابل توجه است که از سوی اتحادیه ورزشی اروپا به عنوان یک آزمون میدانی بیشینه ی معتبر در سنجشVO2max معرفی شده است .روش اجرا دستگاه سینا شاتل ران با هدایت استاد راهنما دردانشگاه بوعلی سینا ،جهت نواخت آهنگ های آزمون شاتل ران ومحاسبه ی خودکار VO2max طراحی وساخته شد.سپس تکرار پذیری آن موردبررسی قرار گرفت .برای نواخت آهنگها ومحاسبه ی خودکار VO2max،همبستگی R^2=1 به دست آمد.آزمودنی ها دوبار متناوب آزمون شاتل ران را با فاصله ی زمانی 48 ساعت با گزینش تصادفی اجرا کردند وهمبستگی ‹P<0/0001.R=0/89 ›به دست آمداین یافته ها نشان میدهد که ازمون میدانی شاتل ران ودستگاه طراحی شده ازتکرارپذیری بالایی برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"(1) Leger and Lambert (2)- Mercier (3)- Gadoury چکیده تحقیقات پیرامون پایایی آزمون شاتل‌ران در افراد ورزشکار و غیرورزشکار (به تصویر صفحه مراجعه شود) ازاین‌رو،در تحقیق حاضر،ابتدا طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی شاتل‌ران مورد نظر است‌ که علاوه بر نواخت منظم و پیشروندهء آهنگ‌های دویدن در آزمون شاتل‌ران نوع اول،در پایان بتواند ارزش نسبی VO2max چند آزمودنی را همزمان با فشار تکمه‌های مربوط محاسبه کند. در این تحقیق،پایایی آزمون شاتل‌ران نوع اول،در نمونهء 21 نفری از دانشجویان داوطلب 25-30 سالهء دانشگاه بو علی سینای همدان در برآورد حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ آزمودنی‌ها و نیز پایایی سنجش دستگاه طراحی شدهء الکترونیک شاتل‌ران(تواتر آهنگ گام‌زنی)در برآورد VO2max ،مورد بررسی قرار گرفت. R -تمرینات ورزشی قبل از اجرای آزمون -حالات روانی،تفاوت‌های شخصیتی،فردی،ژنتیک و سطح انگیزش آزمودنی‌ها،قبل و هنگام اجرای هر آزمون روشن نبود -برآورد ارزش نسبی حد اکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها و کاربرد ریاضی آن در حافظهء رایانهء دستگاه الکترونیک شاتل‌ران بر پایهء محاسبهء فرمول VO2max شاتل‌ران نوع اول،صورت گرفته است. علاوه بر این، آزمون شاتل‌ران نوع اول،جهت برآورد حد اکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها تحت دستگاه الکترونیک‌ شاتل‌ران،یک آزمون پایاست و ارتباط مثبت و معنی‌داری بین ظرفیت هوازی به‌دست آمده از تکرار آزمون شاتل‌ران نوع اول وجود دارد. به‌طورکلی،می‌توان خاطرنشان کرد که آزمون شاتل‌ران نوع I ،از قابلیت تکرارپذیری‌ (89/0- R )بالایی در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی افراد بزرگسال برخوردار است و ازآنجاکه طراحی‌ دستگاه الکترونیک شاتل‌ران یک دستگاه پایا(00000/0- SE ،1- R2 )و قابل اطمینان است،بدین‌ ترتیب به کمک این دستگاه آزمایشگاهی،آزمون شاتل‌ران نوع I را می‌توان با دقت بالایی جهت سنجش‌ تخمین VO2max اجرا کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.