Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی و تداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین (EPO) مردان 18 - 23 سال

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1380 - شماره 10 علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 67 تا 86)

کلیدواژه ها : تمرین ،هوازی ،تناوبی ،تداومی ،غلظت ،هورمون اریتروپویتین ومردان

کلید واژه های ماشینی : تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ،میزان تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ،غلظت هورمون اریتروپویتین ،هورمون اریتروپویتین ،سلول‌های قرمز خون ،تغییرات غلظت هورمون ،غلظت هورمون ،اریتروپویتین ،میزان تغییرات غلظت هورمون ،تناوبی ،تداومی بر تغییرات غلظت ،فعالیت‌های ورزشی ،EPO ،فعالیت‌های ورزشی تناوبی ،تعداد سلول‌های قرمز خون ،هوازی ،سلول‌های قرمز خونی ،تعداد سلول‌های قرمز خونی ،تغییرات غلظت ،هوازی تناوبی ،روش از فعالیت ورزشی ،تمرینات تناوبی ،هورمون EPO ،متوسط سلول‌های قرمز خون ،غلظت هورمون EPO ،حجم متوسط سلول‌های قرمز ،پس‌آزمون فعالیت‌های ورزشی تناوبی ،اکسیژن مصرفی ،قرمز خون ،ترشح هورمون اریتروپویتین

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تاثیرگذاری وهمچنین مقایسه ی دو روش از فعالیت ورزشی تناوبی وتداومی برتغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین‹EOP› مردان 18-23 سال است.دراین مطالعه 50 نفر ازدانشجویان یکی از مراکز آموزش عالی شهر تهران به روش تصادفی انتخاب وبه دوگروه 25 نفری برای انجام دوروش ازفعالیت های ورزشی ،یک گروه به شکل تناوبی وگروه دیگر به شکل تداومی تقسیم شدند.میزان تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین به عنوان متغیر اصلی وتعداد وسلولهای قرمز خونی ‹RBC›،میانگین حجم متوسط سلولهای قرمز خون MCV حداکثر اکسیژن مصرفی به عنوان متغیر کنترلی به صورت پیش وپس آزمون ‹قبل وبعد از فعالیت ورزشی ›مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج تحقیق بطور خلاصه بیانگرآن است که هیچکدام از دو روش انتخابی تناوبی وتداومی منتخب ،تاثیر معنی داری برمیزان تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین نداشت‹P=0/230 وp=0/635›وبین تغییرات جزئی ایجادشده‹معنی دار نبون ازنظر آماری›نیز درغلظت این هورمون ناشی از تمرینات ورزشی هوازی تناوبی وتداومی تفاوت معنی داری مشاهده نشد‹p=0/423›. تاثیر فعالیت تناوبی بر افزایش میزانVO2max ،شاخص خونی RBC معنی دار،ولیکن برMCVغیرمعنی دار بود،در حالی که تاثیر فعالیت تداومی بر شاخص های خونی RBC وMCV غیر معنی داروفقط برمیزان VO2max تأثیر معنی داری داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.