Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی و تداومی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین (EPO) مردان 18 - 23 سال

نویسنده:

علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 67 تا 86)

کلیدواژه ها : تمرین ،هوازی ،تناوبی ،تداومی ،غلظت ،هورمون اریتروپویتین ومردان

کلید واژه های ماشینی : تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ،میزان تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین ،سلول‌های قرمز خون ،تناوبی ،اکسیژن ،تمرینات ،تعداد سلول‌های قرمز خون ،اطلاعات ،تداومی ،تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین نتایج ،فعالیت ،دوره فعالیت ورزشی هوازی ،میانگین تعداد سلول‌های قرمز خون ،فعالیت‌های ورزشی تناوبی ،پژوهش ،تغییرات غلظت هورمون EPO ،هورمون EPO ،فعالیت‌های ورزشی ،میانگین غلظت هورمون EPO ،اکسیژن مصرفی ،حجم سلول‌های قرمز خون ،ترشح ،فعالیت ورزشی تناوبی وتداومی ،میانگین حجم سلول‌های قرمز خون ،ترشح هورمون اریتروپویتین ،میزان تولید سلول‌های قرمز خون ،میانگین ،میزان غلظت هورمون اریتروپویتین ،تمرینات تناوبی و تداومی ،حجم متوسط سلول‌های قرمز

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تاثیرگذاری وهمچنین مقایسه ی دو روش از فعالیت ورزشی تناوبی وتداومی برتغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین‹EOP› مردان 18-23 سال است.دراین مطالعه 50 نفر ازدانشجویان یکی از مراکز آموزش عالی شهر تهران به روش تصادفی انتخاب وبه دوگروه 25 نفری برای انجام دوروش ازفعالیت های ورزشی ،یک گروه به شکل تناوبی وگروه دیگر به شکل تداومی تقسیم شدند.میزان تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین به عنوان متغیر اصلی وتعداد وسلولهای قرمز خونی ‹RBC›،میانگین حجم متوسط سلولهای قرمز خون MCV حداکثر اکسیژن مصرفی به عنوان متغیر کنترلی به صورت پیش وپس آزمون ‹قبل وبعد از فعالیت ورزشی ›مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج تحقیق بطور خلاصه بیانگرآن است که هیچکدام از دو روش انتخابی تناوبی وتداومی منتخب ،تاثیر معنی داری برمیزان تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین نداشت‹P=0/230 وp=0/635›وبین تغییرات جزئی ایجادشده‹معنی دار نبون ازنظر آماری›نیز درغلظت این هورمون ناشی از تمرینات ورزشی هوازی تناوبی وتداومی تفاوت معنی داری مشاهده نشد‹p=0/423›. تاثیر فعالیت تناوبی بر افزایش میزانVO2max ،شاخص خونی RBC معنی دار،ولیکن برMCVغیرمعنی دار بود،در حالی که تاثیر فعالیت تداومی بر شاخص های خونی RBC وMCV غیر معنی داروفقط برمیزان VO2max تأثیر معنی داری داشت.

خلاصه ماشینی:

"جدول 2-اطلاعات مربوط به میزان ترشح هورمون EPO (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 2،میانگین ترشح هورمون اریتروپویتین دانشجویان گروه تناوبی و تداومی در پیش و پس‌آزمون بر مقیاس میلی‌یونیت در میلی‌لیتر نشان داده شده که حاکی از اختلاف کم بین‌ میانگین‌های دو گروه و غیرمعنی‌دار بودن اختلاف در هر دو گروه در اثر پرداختن به فعالیت‌های هوازی تناوبی و تداومی است. جدول 5-اطلاعات مربوط به VO2max آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 5،میانگین ارزش حداکثر اکسیژن مصرفی( VO2max )آزمودنی‌ها در دو گروه‌ تناوبی و تداومی در دو مرحلهء پیش و پس‌آزمون(قبل و بعد از انجام تمرینات)بر مقیاس میلی‌لیتر به‌ ازای هر کیلوگرم از وزن بدن آنان در دقیقه نشان داده شده است. در بخش آخر مرتبط با نتایج یافته‌های پژوهش،نمودارهای مربوط به مقایسهء میانگین‌های غلظت هورمون EPO ،تعداد سلول‌های قرمز خون،حجم متوسط سلول‌های قرمز خون و ارزش حداکثر اکسیژن مصرفی VO2max در آزمودنی‌ها که در مراحل پیش و پس‌آزمون(قبل و بعداز فعالیت‌های تناوبی و تداومی)به‌دست آمده،نشان داده شده است. نظر به اینکه متعاقب پرداختن به فعالیت‌های تناوبی تحریک و تولید سلول‌های‌ قرمز خون در بدن افراد افزایش معنی‌داری را سبب شده و از طرفی تفاضل پاسخ حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ به تمرینات تناوبی نسبت به تمرینات تداومی که با توجه به معنی‌دار بودن آنها به ترتیب 9/7 و 85/2 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه یعنی 3 برابر گزارش گردیده،از این‌رو نتیجه می‌گیریم‌ یک دوره فعالیت دو هوازی تناوبی نسبت به یک دوره فعالیت دو هوازی تداومی پاسخ مناسب را به‌ هورمون EPO نشان داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.