Skip to main content
فهرست مقالات

اثر هیپرگلیسمی بر متالیسم کربوهیدرات در طول یک فعالیت شدید استقامتی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (20 صفحه - از 87 تا 106)

کلیدواژه ها :

گلوکز دریافتی ،اکسیداسیون کربوهیدرات ،اکسیداسیون چربی ،گلیکوژن عضله و روش کلمپ گلوکز

کلید واژه های ماشینی : زمان ورزش غلظت گلوکز خون، هیپرگلیسمی، ورزش، غلظت گلوکز خون، هیپرگلیسمی موجب افزایش اکسیداسیون کربوهیدرات، تزریق، اکسیداسیون کربوهیدرات، اکسیداسیون کربوهیدرات زمان تزریق گلوکز، کاهش گلیکوژن عضله، مقدار اکسیداسیون کربوهیدرات زمان تزریق

درتحقیق حاضر، اثر هیپرگلیسمی برمتابولیسم کربوهیدرات درطول یک فعالیت شدید استقامتی مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور هشت آزمودنی مرد ورزشکار برای دو نوبت ودرهرنوبت به مدت 120 دقیقه روی دوچرخه ی ارگومتربا شدت تقریبا70 درصدازحداکثراکسیژن ،مصرفی ‹ › رکاب زدند.در آزمایش کلمپ گلوکز‹A› 30 دقیقه قبل از شروع ورزش وزمان ورزش غلظت گلوکز خون آزمودنی ها با تزریق وریدی گلوکزدر حدود 12 میلی مول در لیتر،نگاه داشته شدودرآزمایش کنترل ‹B›به مقدار حجم مشابهی که درآزمایش اول گلوکز تزریق شده بود،محلول9/0 درصد سالین تزریق گردید. با محاسبه ی مقدار کل اکسیداسیون کربوهیدراتمشخص شدکه درآزمایشA اکسیداسیون کربوهیدراتنسبت به آزمایش Bبطور معنی داری ‹P<0/001› بالاتر است وحداکثر مقدارگلوکز دریافتی بین دقایق 100 تا 120 ورزش بین 33/1 وg/min 78/2 متغیر می باشد مقدار گلیکوژن عضله پس از هردو آزمایش نسبت به زمان استراحت بطور معنی داری ‹P<0/01›کاهش یافته بود‹3/170 درمقابل ?mol/g dry Wt 206 ›.تفاوت در کاهش گلیکوژن عضله دربین دو آزمایش را می توان مربوط به ذخیره شدن 6/22 گرم گلوکز ،درزمان 30 دقیقه ی تزریق اولیه ی آن دانست.نتایج این تحقیق نشان می دهد که حفظ هیپرگلیسمی موجب افزایش اکسیداسیون کربوهیدرات ودریافت گوکز می شود وتاثیری در ذخیره سازی گلیکوژن عضلات ندارد.اگرچه هیپرگلیسمی ممکن است منجر به ذخیره سازی منابع دیگر کربوهیدرات به ویژه ذخایر کبدی نیزشود.

خلاصه ماشینی: "اگرچه در مورد اثر متابولیکی هیپرگلیسمی در زمان ورزش طولانی و شدید،اطلاعات‌ زیادی در دسترس نیست،اما خوردن گلوکز یا تزریق وریدی آن به هنگام ورزش با شدت کم تا متوسط) (30 تا 60 درصد از VO 2 max موجب هیپرانسولینمی و افزایش زیاد اکسیداسیون گلوکز شده است(3، 28،29،33). آنها با تزریق وریدی 30 گلوکز به مقدار 5/3 گرم در دقیقه و با( g/min سطح گلوکز خون را تا حدود 12 تا mmol/l افزایش دادند این روش مقدار مصرف گلیکوژن عضله طی مدت 60 دقیقه ورزش روی دوچرخهء کارسنج 24 درصد کاهش یافت. (1)- One-Way ANOVA (2)- Paired t-tests (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1-غلظت گلوکز خون در زمان استراحت(دقیقه 30-)،پس از تزریق اولیهء گلوکز(دقیقه صفر) و طی 120 دقیقه ورزش مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده‌اند( mean+SEM- غلظت انسولین در پلاسما غلظت انسولین در پلاسما،در نتیجهء تزریق گلوکز افزایش یافته بود(شکل 2). افزایش‌ همکارانش‌2(1994)19گزارش کردند(آن با هیپرگلیسمی و g/min اکسیداسیون کربوهیدرات و حفظ کاهش آن در زمان تزریق سالین،گویای این مطلب است که تفاوت بین دو آزمایش در زمینهء اکسیداسیون‌ کربوهیدرات‌به طور تدریجی بیشتر شده بود. یکی از مهمترین نتایج این تحقیق این است که افزایش گلوکز خون و انسولین به‌ترتیب تا حدود 12 و mU/I 7/33 طی 2 ساعت ورزش با شدت 70 درصد VO2max تغییری در مقدار مصرف‌ گلیکوژن عضله ایجاد نکرده بود. شدت ورزش در تحقیق‌ حاضر به‌دلیل شرکت ورزشکاران خوب نسبتا بالا بود(تقریبا W 240)،به همین دلیل اکثر تارهای عضلهء پهن جانبی که از آن قسمت نمونه گرفته شده بود،فعال بودند و همان‌گونه که شواهد نشان می‌دهد،88 تا 93 درصد این تارها پس از رنگ‌آمیزی برای تعیین مقدار گلیکوژن در هر دو آزمایش رنگ روشن داشتند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.