Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر دو نوع برنامه ویژه تمرینی روی شاخص های اسپیرومتری و تحمل فعالیت در مصدومین ریوی گازهای شیمیایی جنگی استان خوزستان

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1381 - شماره 11 علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 89 تا 106)

کلیدواژه ها : گازهای شیمیایی ،بیماری ریوی ،اسپیرومتری

کلید واژه های ماشینی : اسپیرومتری ،گروه‌های تجربی شنا ،گازهای شیمیایی جنگی ،گازهای شیمیایی ،ریوی ،FVC ،قدرت تحمل بدن ،قدرت تحمل بدن نسبت ،بدن نسبت به تمرین ،گروه‌های تجربی ،گروه تجربی شنا نسبت ،افزایش شاخص‌های اسپیرومتری بیماران ،اسپیرومتری بیماران گازهای شیمیایی ،تمرینات در گروه‌های تجربی ،FEV ،شنا نسبت به گروه ،بیماران گازهای شیمیایی جنگی ،گازهای جنگی ،نسبت به گروه کنترل ،بیماران ریوی ،گروه کنترل ،تجربی شنا ،مرحلهء پس‌آزمون اندازه‌گیری گروه ،شاخص‌های اسپیرومتری بیماران ،تحمل بدن در گروه ،تحمل بدن ،اسپیرومتری و تحمل ،افزایش شاخص‌های اسپیرومتری ،پس‌آزمون در گروه‌های تجربی ،تمرینات شنا

در این پژوهش که ازنوع نیمه تجربی است تعداد 45 نفر از بیماران شیمیائی گازهای جنگی استان خوزستان همکاری داشتند در این تحقیق با استفاده از شاخص های اسپیرومتری حجم اجباری ثانیه اول FEV1 ظرفیت حیاتی اجباری FVC وقدرت تحمل بدن از طریق آزمون شش دقیقه پیاده روی اندازه گیری و ثبت شد نمونه های تحقیق را سه گروه الف- گروه تجربی شنا 14 آزمودنی ب_گروه تجربی دو 12 آزمودنی ج – گروه کنترل 14 آزمودنی تشکیل می دادند روش هایتمرنی به صورت شنا ودو در گروه های مستقل به کار گرفته شد روش های آماری شامل تحلیل داده ها آمار توصیفی آزمون T و تحلیل واریانس چند متغیری بود درجلسات تمرین با استفاده از اصل اضافه بار شدت تمرینات در گروههای تجربی شنا ودو اعمال شد نتایج پژوهش با احتساب 001/0>P نشان مدی دهد بین حجم اجباری ثانیه اول در گروه های تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد بین ظرفیت حیاتی اجباری در گروه تجربی شنا نسبت به گروه تجربی دو تفاوت معنی داری وجود دارد بین قدرت تحمل بدن نسبت به تمرین در گروه های تجربی شنا و دو نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار مشاهده شد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.