Skip to main content
فهرست مقالات

سازش های ساختاری و عملکردی قلب ورزشکاران (فوتبالیست ها)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 133 تا 146)

کلیدواژه ها :

فوتبال ،قلب ورزشکار ،تمرینات پلومتریک ،اکوکاردیوگرافی

کلید واژه های ماشینی : قلب، فوتبال، ورزشکاران، بطن چپ، تمرینات، پلیومتریک، عملکردی قلب ورزشکاران، سیستولی، بطن چپ در زمان سیستول، دیاستول

و دکتر عباسعلی گائینی و دکتر رضا قراخانلو و دکتر محمد تقی صالحی عمران : هدف این تحقیق بررسی آثار تمرینات ترکیبی پلیومتریک و عادی فوتبال بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکردی قلب فوتبالیست ها در مقایسه با سازگاری های قلبی ناشی از تمرینات عادی فوتبال است در این پژوهش سی دانشجوی فوتبالیست به صورت داوطلبانه در دو گروه تجربی وکنترل شرکت کردند برنامه تمرینات در یک دوره سه ماهه و هفته ای سه روز به اجرا در آمد ویژگی های قلبی با استفاده از شیوه غیرتها جمی اکوکارد یوگرافی ( یک بعدی و دو بعدی و داپلر) برآورد شد نتایج نهایی نشان دهنده افزایش معنی دار در اندازه ضخامت دیواره بین دو بطن در زمان سیستول 005/0>P ،IVSS دیاستول IVSD 03/0>P و ضخامت دیواره پشتی بطن چپ در زمان سیستول PWs 001/0>p و دیاستول PWD 002/0>P در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود همچنین از نظر اندازه های عملکردی در صد کسر خروجی EF 01/0>P و نسبت کوتاه شدگی لیف های میوکارد FS 02/0>P در گروه تجربی بسیار افزایش یافت نتایج به وضوح آشکار می سازد که هیپروترفی قلب فوتبالیست ها به صورت ترکیبی توسعه می یابد و تابعی از دستگاه متابولیک غالب 80% بی هوازی و 20% هوازی است

خلاصه ماشینی:

"مطالعات انجام شده روی دوچرخه‌سوارنی که ورزش ایزومتریک را به دست اجرا می‌کنند(گرفتن زمان دوچرخه)و ورزشی استقامت را با پا انجام می‌دهند(پدال زدن)،منجر به‌ تأیید تحقیقات قلبی گردید،زیرا این دسته از ورزشکاران گروهی را تشکیل می‌دهند که‌ یافته‌های ترکیبی در ارتباط با مورفولوژی قلب بروز می‌دهند،به طوری که اندازهء حفرهء بطن چپ‌ و ضخامت دیوارهء آنها توأما افزایش می‌یابد(س 17). هدف مطالعهء حاضر،ارزیابی نیم‌رخ قلب ورزشکاران رشتهء فوتبال با کاربرد شیوهء غیرتهاجمی اکوکار دیوگرافی و مقایسهء تأثیر تمرینات نوین پلیومتریک( Plyometric بر سازش‌های عملکردی با تمرینات مرسوم و عادی است. در نتیجه سؤال اصلی تحقق آن است‌ که آیا ترکیب تمرینات پلیومتریک با تمرینات معمولی فوتبال بر سازش‌های فیزیولوژیک قلب‌ ورزشکاران با تمرینات معمولی متفاوت است؟روش تحقیق در پژوهش حاضر ابتدا 30 دانشجوی فوتبالیست باسابقهء ورزشی حد اقل 3 سال در رشتهء ورزش فوتبال،به صورت داوطلبانه شرکت کردند و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی‌ (15- N و کنترل(15- N تقسیم شدند. 04(septal thicknss+and-diastolic diameter+posterior همچنین شاخص هیپرتروفی کانسنتریک میوکاردیوم با کاربرد محاسبهء ضخامت نسبی دیواره با استفاده از فرمول زیر برآورد شد(8): end-diastolic diameter relative wall thichness(septal thichness+posterior wall thichness)/Lv متغیرهای تحقیق عبارتند از: 1-متغیر مستقل:اجرای برنامهء تمرینات پلیومتریک-تمرینات عادی فوتبال با شدت‌ 75 درصد حد اکثر ضربان قلب. همان‌طور که مشاهده می‌شود،اندازه‌گیری متغیرهای ساختاری و عملکردی قلب با استفاده از اکوکار دیوگرافی نشان می‌دهد که گروه تجربی از نظر قطر پایان‌ دیاستولی بطن چپ( LVDD )با آنکه از نظر میانگین پیشرفت داشت،ولی این‌ افزایش معنی‌دار نبود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.