Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دیدگاه های مدیران، معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه و وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1381 - شماره 12 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 5 تا 18)

کلیدواژه ها : وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس از نظر کمی و کیفی ،اهمیت جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

کلید واژه های ماشینی : درس تربیت‌بدنی در مدارس ،معلمان تربیت‌بدنی ،درس تربیت‌بدنی ،معلمان تربیت‌بدنی و دانش‌آموزان ،اجرای درس تربیت‌بدنی ،تربیت‌بدنی در مدارس راهنمایی ،تربیت‌بدنی در مدارس ،مدارس راهنمایی ،جایگاه درس تربیت‌بدنی تفاوت ،مدیران معلمان تربیت‌بدنی ،اجرای درس تربیت‌بدنی مدارس ،وضعیت کمی و کیفی ،جایگاه درس تربیت‌بدنی ،وضعیت کمی ،پرسشنامه‌های معلمان تربیت‌بدنی ،درس تربیت‌بدنی تفاوت ،مورد جایگاه درس تربیت‌بدنی ،جایگاه و وضعیت کمی ،پایان‌نامهء کارشناسی‌ارشد تربیت‌بدنی ،دیدگاه معلمان تربیت‌بدنی ،وضعیت کمی اجرای درس ،دیدگاه‌های مدیران ،اجرای درس تربیت‌بدنی تفاوت ،دیدگاه‌های دانش‌آموزان و معلمان تربیت‌بدنی ،دیدگاه مدیران و معلمان تربیت‌بدنی ،درس در مدارس ،میزان هم‌کاری مسئولان ،میزان هم‌کاری مدیران ،مدارس راهنمایی و متوسطهء شهر ،اهمیت و جایگاه درس

هدف این تحقیق توصیف و مقایسه دیدگاه های مدیران معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره جایگاه ووضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمائی و متوسطه شهر جاجرم است جامعه آماری این تحقیق رامدیران معلمان تربیت بدنی ودانش آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر جاجرم تشکیل می دهند نمونه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران معلمان تربیت بدنی و 5 در صد از دانش آموزان جامعه تحت بررسی است ابزار اندازه گیری تحقیق نیز شامل سه پرسشنامه محقق ساخته ( پرسشنامه مدیران و پرسشنامه معلمان تربیت بدنی و پرسشنامه دانش آموزان ) است که برای سنجش جایگاه وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی از دیدگاه هر سه گروه و سنجش میزان همکاری مدیران از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان تهیه شده است ضریب پایایی هر سه پرسشنامه که با استفاده از آلفای کرونباخ محسابه شده است به ترتیب برای پرسشنامه مدیران 87/0=a و برای پرسشنامه های معلمان تربیت بدنی ودانش آموزان 84/0=a است تجزیه و تحلیل داده های تحقیق که با استفاده از آماری های توصیفی تحلیل واریانس یک راهه و آزمون میانه انجام گرفت نشان داد که وضعیت کمی وکیفی اجرای درس تربیت بدنی مدارس مورد مطالعه در سطح مطلوب قرار ندارد میازن همکاری مسئولان با اجرای این درس در مدارس در حد متوسط است و بین دیدگاه های گروه های تحت بررسی در خصوص وضعیت کمی اهمیت و جایگاه درس تربیت بدنی تفاوت معنی دار آماری وجود دارد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.