Skip to main content
فهرست مقالات

طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (18 صفحه - از 89 تا 106)

کلیدواژه ها : تخصیص منابع ،ورزش ،برنامه ریزی آرمانی ،آرمان ،مقصد

کلید واژه های ماشینی : تخصیص منابع در تربیت‌بدنی ،ورزش ،آرمانی ،مدل ،طراحی مدل برنامه‌ریزی ،برنامه‌ریزی ریاضی در تخصیص منابع ،تخصیص منابع ،تخصیص منابع مدل برنامه‌ریزی ،مدل برنامه‌ریزی ،تصمیم‌گیری ،برنامه‌ریزی ،متر مربع فضای ورزشی ،انحراف ،طراحی مدل ریاضی تخصیص منابع ،تخصیص منابع در تربیت‌بدنی طراحی‌شده ،تابع هدف مجموع انحراف ،هدف ،سابقهء تحقیقات کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی ،تابع هدف ،سوابق برنامه‌ریزی ریاضی در تخصیص ،کاربرد برنامه‌ریزی ریاضی در تخصیص ،روش ،محدودیت‌های ،خصوص کاربرد برنامه‌ریزی بهینه‌سازی ،بخش ورزش ،پروژه ،تخصیص منابع در بخش تربیت‌بدنی ،هدف مجموع انحراف از هدف ،فضای ورزشی ،حل مسئلهء تخصیص منابع مربعی

برنامه ریزی آرمانی یک روش بسیار کارامد در تصمیم گیری در مورد چند هدف است تخصیص منابع در تربیت بدنی یک تصمیم گیری چند هدفی است در این مقاله با مرور سوابق برنامه ریزی ریاضی در تخصیص منابع مدل برنامه ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در تربیت بدنی طراحی شده است با توجه به قابلیت های بالای این مدل می توان مصالحه لازم بین هدف های بخش ورزش ایجاد نمود و با توجه به ترجیحات مدیران بخش با اعمال وزن در تابع هدف مجموع انحراف از هدف ها را کمینه کرد

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 13-ص ص:105-89 تاریخ دریافت:18/06/81 تاریخ تصویب:01/08/81 طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تخصیص منابع درتربیت بدنی جهانگیر ید الهی فارسی‌1 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها،دانشکدهء مدیریت دانشگاه تهرانچکیده برنامه‌ریزی آرمانی یک روش بسیار کارامد در تصمیم‌گیری در مورد چند هدف است. (3)- Schnieder Jans (4)- Tamiz and Jones (5)- Lee. CS (6)- Ignizio (7)- Lee and cLAYTON (به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن: Xi -متغیرهای تصمیم Wi -وزن آرمان‌ها dni -انحراف منفی از آرمان‌ها dpi -انحراف مثبت از آرمان‌ها aij -ضرایب فنی bi -منابع Z -مجموع موزون انحراف از آزمون‌ها از آنجا که انحراف مثبت و منفی،هر دو به‌طور همزمان امکان پذیر نیست،پس هر دو یا حد اقل یکی از مقادیر dni و dpi صفر خواهد بود و داریم: (به تصویر صفحه مراجعه شود) برنامه‌ریزی آرمانی مجموع موزون انحرافات از هدف‌ها را تا حد ممکن به صفر نزدیک‌ می‌سازد و اگر کنترل انحراف مثبت یا منفی برای برنامه‌ریز مهم باشد،متغیر مربوط به آن را وارد تابع هدف می‌کند. یونگ و دیگران‌6در مقاله‌ای در خصوص کاربرد برنامه‌ریزی بهینه سازی چند هدفی در مهندسی شیمی،به بحث در مورد مصالحهء بین هدف‌های مربوط به سودآوری و آلودگی‌ پرداختند. نتایج و یافته‌های تحقیق طراحی مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تخصیص منابع در بخش ورزش مبنای تخصیص منابع،آرمان‌های مربوط به ورزش کشور است. استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی این‌ امکان را فراهم می‌آورد که علاوه بر کمینه سازی انحرافات از آرمان‌ها،در صورتی که‌ سیاست‌گذاران ورزشی کشور بخواهند به یک یا چند آرمان توجه بیشتری بکنند،با اعمال وزن‌ در تابع هدف،منابع را براساس خواسته‌های سیاست‌گذاران به آرمان‌ها تخصیص داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.