Skip to main content
فهرست مقالات

و اثربخشی در حوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور tqm ارتباط

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1381 - شماره 14 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 151 تا 166)

کلیدواژه ها : اثربخشی ،تضمین کیفیت ،کیفیت ،بهره وری ،حوزه های ستادی سازمان های ورزش کشور و کارشناسان متخصص

کلید واژه های ماشینی : TQM ،مدیریت کیفیت جامع ،معاونت تربیت‌بدنی و تندرستی ،وزارت آموزش و پرورش ،اعمال مدیریت TQM ،تندرستی وزارت آموزش ،سازمان تربیت‌بدنی ،درصد کارشناسان حوزهء معاونت تربیت‌بدنی ،درصد کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی ،مدیریت کیفیت ،آموزش و پرورش ،حوزه‌های ستادی سازمان‌های ،درصد کارشناسان ادارهء کل تربیت‌بدنی ،کل تربیت‌بدنی ،کیفیت جامع ،TQM و ،ادارهء کل تربیت‌بدنی ،بهبود کیفیت ،درصد کارشناسان سازمان ،حوزهء معاونت تربیت‌بدنی ،درصد کارشناسان ،پیاده‌سازی مدیریت کیفیت جامع ،توصیفی ،روش تحقیق ،امتیاز TQM ،روش مدیریت ،آمار توصیفی ،اداره‌کل تربیت‌بدنی ،میانگین امتیاز TQM ،تحقیق توصیفی

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بنی TQM و اثر بخشی درحوزه های ستادی سازمان های ورزشی کشور است این حوزه ها شامل سازمان تربیت بدنی معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آمزوش و پرورش و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم است جامعه آماری این تحقیق را 178 نفر از کارشناسان شاغل در این سه حوزه تشکیل دادند که از میان آنها 123 نفر به روش نمونه گیری تصافدی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده عبارت بود از دو پرسشنامه که یکی مربوط به TQM و دیگری مربوط به اثر بخشی بود که اعتبار آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد نظر به کیفی بودن اطلاعات و داده های به دست آمده از آ زمون های ناپارامتری (ضریب همبستگی اسپیرمن ، آزمون U من ویتنی) استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم رابطه معنی داری مشاهده نشد (P<0/05) بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش رابطه معنی داری وجود نداشت(P<0/05) بین اعمال مدیریت TQM و اثر بخشی در سازمان تربیت بدنی رابطه معنی داری مشاهده نشد (P<0/05) شش فرض دیگر به بررسی تفاوت بین اعمال مدیریت TQM و بررسی میزان تفاوت اثر بخشی به طور جداگانه در سه بخش پرداخته است

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.