Skip to main content
فهرست مقالات

درونگرایی و برونگرایی و ارتباط آن با تنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (19 صفحه - از 159 تا 177)

کلیدواژه ها :

شخصیت ،ویژگیهای شخصیتی ،تربیت بدنی ،ورزش ،برونگرا ،درونگرا ،تنیدگی ،تنیدگی شغلی ،معلم ورزش

کلید واژه های ماشینی : معلمین ورزش، درونگرایی، برونگرایی، معلمین ورزش ارتباط معنی‌داری مشاهده، تنیدگی شغلی در معلمان ورزش، تنیدگی شغلی، تنیدگی شغلی معلمین ورزش، تنیدگی شغلی معلمین ورزش ارتباط، معلمین ورزش مقطع متوسطه ارتباط، درونگرایی معلمین ورزش مقطع متوسطه

هدف از انجام این پژوهش مطالعه و بررسی صفات شخصیتی برونگرایی و درونگرایی شناسایی و تحلیل عوامل تنش زا در محیط کاری معلمان ورزش می باشد جامعه آماری این تحقیق را کل معلمان سه مقطع آموزشی ابتدایی راهنمائی و متوسطه منقطه ده تهران تشکیل مید هند و 112 نفر از آنها به پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند روش تحیقی پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است ابزار مورد استفاده 2 پرسشنامه که یکی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی برونگرایی و درونگرایی آیزنگ و دیگری پرسشنامه تنیدگی شغلی دبیران تربیت بدنی می باشد این دو پرسشنامه از اعتبار و ورایی بالایی برخوردار هستند و نظر به کیفیبودن اطلاعات و داده ها ی حاصله از آزمون هایی ناپارامتری ( ضریب همبستگی کندال و آزمون U من ویتنی و ....) جهت تجزیه و تحلیل فرض ها استفاده گردید

خلاصه ماشینی:

"(1)- Campbell (2)- Stress پژوهش حاضر در نظر دارد در ابتدا به مطالعه و بررسی صفات شخصیتی فوق در معلمان‌ ورزش منطقه 10 آموزش و پرورش تهران جهت تشخیص میزان برونگرایی و درونگرایی‌ بپردازد و سپس پی ببرد که بین درک تنیدگی شغلی(مدیریتی-سازمانی)با کدامیک از ویژگیهای شخصیتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد و مقایسه‌ای بین سه مقطع تحصیلی و فشارهای روانی محیط کار و درونگرایی و برونگرایی انجام دهد. از روش بازآزمایی نیز جهت تعیین اعتبار آزمون استفاده شد و به این منظور پرسشنامه مذکور بین 20 نفر از دبیران تربیت بدنی جامعه آماری در مطالعه تحقیق طی دوبار و به فاصله زمانی 25 روز توزیع گردید،که ضریب همبستگی پیرسون بین 2 بار اجرای آزمون 87%-(به تصویر صفحه مراجعه شود)محاسبه شده‌ که در سطح اطمینان 99% معنادار می‌باشد. جدول 3-میانگین و انحراف معیار تنیدگی شغلی و ویژگی‌های شخصیتی‌ معلمین ورزش آموزش و پرورش منطقه 10 تهران (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که در جدول 3 مشاهده می‌شود معلمان ورزش نمونه مورد بررسی در سه مقطع با میانگین و انحراف معیار مشخص شده‌اند. از طرفی بین تنیدگی شغلی و برونگرایی معلمین‌ ورزش مقطع متوسطه ارتباط معنی‌داری مشاهده می‌شود(05/0>(به تصویر صفحه مراجعه شود)). از طرفی بین تنیدگی شغلی سازمانی با برونگرایی معلمین ورزش مقطع‌ متوسطه ارتباط معنی‌داری مشاهده می‌شود(01/0>(به تصویر صفحه مراجعه شود)). جدول 7-تفاوت بین معلمین ورزش سه مقطع آموزشی با درونگرایی و برونگرایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) خلاصه تحقیق -بین سن و تنیدگی شغلی معلمان ورزش ارتباط معنی‌داری مشاهده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.