Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سه دوره بازیافت (تناوب استراحتی) گوناگون بر اجرای پرس سینه دانشجویان ورزیده

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1383 - شماره 19 علمی-پژوهشی (16 صفحه - از 125 تا 140)

کلیدواژه ها : نسبت کار به استراحت ،دوره ،یک تکرار بیشینه ،ورزشکار ورزیده ،ضربان قلب بیشینه

کلید واژه های ماشینی : تناوب استراحتی ،ضربان قلب بیشینه ،پرس سینه ،درصد ضربان قلب بیشینه ،اجرای پرس سینه ،اجرای پرس سینه دانشجویان ،تعداد تکرار اجرای پرس سینه ،ضربان قلب ،تناوب استراحتی نسبت کار ،نسبت کار به استراحت ،سینه ،دوره‌های بازیافت ،اجرای تمرین پرس سینه ،تغییرات تعداد تکرار اجرای پرس ،اجرای پرس سینه تأثیر ،تمرین با وزنه ،استراحتی با نسبت کار ،وزنه ،سینه با تناوب‌های استراحتی ،تناوب‌های استراحتی با نسبت ،پرس سینه با تناوب‌های ،تکرارها با تناوب‌های استراحتی ،تناوب استراحتی سه ،تمرین پرس سینه ،تعداد تکرار ،دانشگاه تهران ،اجرای پرس سینهء دانشجویان ،میانگین‌های تغییرات تعداد تکرار ،تأثیر سه دوره ،تعداد تکرار اجرای تمرین

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر سه دوره بازیافت (تناوب استراحتی ) گوناگون بر اجرای پرس سینه دانشجویان ورزیده دانشگاه تهران بوده است بدین منظور 15 نفر از دانشجویان ورزیده دانشگاه تهران به ترتیب با میانگین سن و قد و وزن ½+28/25 سال 30/6+33/176 سانتی متر و 33/8+068/73 کیلوگرم که داوطلب شرکت در پژوهش بودند به سالن وزنه کوی دانشگاه تهران دعوت شدند و چهار جلسه اجرای پرس سینه را به فاصله 48 ساعت اجرا کردند آزمون های آماری t زوجی تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی LSD کمترین تفاوت معنی داری نشان داد تناوب های استراحتی با نسبت کار به استراحت 1 به 3 ،60 در صد ضربان قلب بیشینه و سه دقیقه استراحت بر اجاری پرس سینه تاثیر منفی دارد 00/0 =P همچنین بین اجرای پس سینه با سه تناوب استراحتی نسبت کار به استراحت 1 به 3 و 60 در صد ضربان قلب بیشینه و سه دقیقه تفاوت معنی داری به لحاظ کاهش تعداد تکرار وجود دارد 00/0=P تناوب استراحتی سه دقیقه ای در مقایسه با تناوب های استراحتی نسبت بکار به استراحت 1 به 3 و 60 در صد ضربان قبل بیشینه تاثیر مطلوب تری بر اجرای پرس سینه دارد 00/0=P بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت در گروه های ویژه ای از عضله های دوره بازیافت و زمان مورد نیاز استراحت بین دوره ها اثر چشمگیری بر اعمال نیرو و قدرت همان گروه عضله ها دارد حال آنکه در سایر گروه های عضلانی مدت زمان بازیافت اثری بر قدرت غضلاانی ندارد بنابراین بهینه سازی و تعیین زمان بازیفات به منظور بهبود عملکرد عضلانی در دوره های تمرین باید با احتیاط صورت گیرد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.