Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه میان موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 73 تا 86)

کلیدواژه ها :

استقامت عضلانی ،وضعیت بدنی ،عضلات کمربند شانه ،موقعیت قرار گیری استخوان کتف

کلید واژه های ماشینی : استقامت عضلات کمربند شانه، میان موقعیت قرارگیری استخوان کتف، استخوان کتف و استقامت عضلات، قرارگیری استخوان کتف و استقامت، کتف، عضلات کمربند شانهء گروه کتف، استخوان کتف، استقامت عضلات کمربند شانهء گروه، عضلات کمربند شانه گروه کتف، استقامت عضلات کمربند شانه گروه

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان موقعیت قرار گیری استخوان کتف و اتساقمت عضلات کمربند شانه ای است بر این اساس 50 نمونه آماری سالم از بین دانش آموزان پسر 11 ساله شهر تهران به صورت غیر تصادفی هدف دار انتخاب و به دو گروه همگن 25 نفری شامل آزمودنی های کتف نزدیک با میانگین قد 58/4+32/144 و وزن 37/6+24/39 و آزمودنی های کتف دور با میانگین قد 91/3+78/145 و وزن 75/4+44/41 تقسیم شدند سپس برای اندازه گیری استقامت و ضعف عضلات کمربند شانه دو آزمون کشش با رفیکس خوابیده ایپرد و تست حرکت جانبی استخوان کتف کیبلر LSST مورد استفاده قرار گرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت انجام شد کلیه محاسبات نیز توسط نرم افزار 0 .11/Spss صورت پذیرفت یافت های پژوهش نشان داد بین موقعیت قرار گیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه همبستگی 43/0- =r وجود دارد 01/0< p همچنین نتایج آزمون کشش بارفیکس خوابیده حاکی از این بود که استقامت عضلات کمربند شانه گروه کتف نزدیک را بیشتر از گروه کتف دور نشان داد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود 05/0=p نتایج به دست آمده نشان می دهد که آزمون های گروه کتف نزدیک استقامت بیشتری در عضلات کمربند شانه دارند هر چند در آزمون LSST تفاوت معنی داری مشاهده نشد

خلاصه ماشینی: "جدول 2-میانگین،انحراف استاندارد،حداقل و حداکثر فاصلهء استخوان‌های کتف دو گروه‌ کتف نزدیک و کتف دور(سانتی‌متر) (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 3 نشان می‌دهد که همبستگی بین فاصلهء استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه معنی‌دار و مقدار 43/0-است. جدول 3-ارتباط بین فاصلهء استخوان‌های کتف و استقامت عضلات کمربند شانه (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1 نشان می‌دهد که اختلاف بین استقامت عضلانی کمربند شانهء دو گروه کتف نزدیک‌ و کتف دور با استفاده از آزمون کشش بارفیکس خوابیده معنی‌دار است و گروه کتف نزدیک‌ استقامت بیشتری در عضلات کمربند شانه دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 1-مقایسهء استقامت عضلات کمربند شانهء گروه کتف نزدیک و گروه کتف دور با استفاده‌ از آزمون کشش بارفیکس خوابیده همان‌طور که شکل 2 نشان می‌دهد،با وجود اینکه اختلاف فاصلهء استخوان‌های کتف تا ستون فقرات در حالت صفر درجه LSST در گروه کتف نزدیک کمتر است،لیکن این اختلاف‌ معنی‌دار نیست. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 2-مقایسهء استقامت عضلات کمربند شانهء گروه کتف دور در حالت صفر درجهء LSST (سانتی‌متر) همان‌طور که شکل 3 نشان می‌دهد،با وجود اینکه اختلاف فاصلهء استخوان‌های کتف تا ستون فقرات در حال 45 درجه LSST در گروه کتف نزدیک کمتر است،لیکن این اختلاف‌ معنی‌دار نیست. (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 4-مقایسهء استقامت عضلات کمربند شانهء گروه کتف نزدیک و گروه کتف دور در حالت‌ 90 درجهء LSST (سانتی‌متر) بحث و نتیجه‌گیری نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات‌ کمربند شانه همبستگی معکوس وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.