Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه میان موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1383 - شماره 20 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 73 تا 86)

کلیدواژه ها : وضعیت بدنی ،استقامت عضلانی ،عضلات کمربند شانه ،موقعیت قرار گیری استخوان کتف

کلید واژه های ماشینی : موقعیت قرارگیری استخوان کتف ،استقامت عضلات کمربند شانه ،عضلات کمربند شانه ،استخوان کتف و استقامت عضلات ،عضلات کمربند شانهء گروه کتف ،استقامت عضلات کمربند شانهء گروه ،کتف ،استخوان کتف ،استقامت عضلات کمربند ،کمربند شانه ،قرارگیری استخوان کتف ،استقامت عضلات کمربند شانهء ،آزمون کشش بارفیکس ،عضلات کمربند ،شانهء گروه کتف نزدیک ،نتایج آزمون کشش بارفیکس ،استقامت عضلات ،گروه کتف نزدیک ،گروه کتف نزدیک استقامت ،استقامت بیشتری در عضلات ،عضلات کمربند شانهء ،مقایسهء استقامت عضلات کمربند شانهء ،استخوان کتف کیبلر ،فاصلهء استخوان‌های کتف ،LSST ،موقعیت قرارگیری ،گروه کتف دور ،حرکت جانبی استخوان کتف ،ضعف عضلات کمربند شانه ،کتف نزدیک

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان موقعیت قرار گیری استخوان کتف و اتساقمت عضلات کمربند شانه ای است بر این اساس 50 نمونه آماری سالم از بین دانش آموزان پسر 11 ساله شهر تهران به صورت غیر تصادفی هدف دار انتخاب و به دو گروه همگن 25 نفری شامل آزمودنی های کتف نزدیک با میانگین قد 58/4+32/144 و وزن 37/6+24/39 و آزمودنی های کتف دور با میانگین قد 91/3+78/145 و وزن 75/4+44/41 تقسیم شدند سپس برای اندازه گیری استقامت و ضعف عضلات کمربند شانه دو آزمون کشش با رفیکس خوابیده ایپرد و تست حرکت جانبی استخوان کتف کیبلر LSST مورد استفاده قرار گرفت تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت انجام شد کلیه محاسبات نیز توسط نرم افزار 0 .11/Spss صورت پذیرفت یافت های پژوهش نشان داد بین موقعیت قرار گیری استخوان کتف و استقامت عضلات کمربند شانه همبستگی 43/0- =r وجود دارد 01/0< p همچنین نتایج آزمون کشش بارفیکس خوابیده حاکی از این بود که استقامت عضلات کمربند شانه گروه کتف نزدیک را بیشتر از گروه کتف دور نشان داد ولی این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود 05/0=p نتایج به دست آمده نشان می دهد که آزمون های گروه کتف نزدیک استقامت بیشتری در عضلات کمربند شانه دارند هر چند در آزمون LSST تفاوت معنی داری مشاهده نشد

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.