Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نویسنده: ؛

پاییز 1383 - شماره 21 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 161 تا 174)

کلیدواژه ها : عزت نفس ،کوپر اسمیت ،دانشجو ،ورزشکار ،دانشگاه گرگان

کلید واژه های ماشینی : غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی ،دختر ورزشکار و غیر ورزشکار ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،دانشجویان دختر ورزشکار ،عزت‌نفس دانشجویان دختر ،غیر ورزشکار ،غیر ورزشکار دانشگاه ،منابع طبیعی گرگان ،دانشجویان دختر ،عزت‌نفس دانشجویان ،دانشگاه علوم کشاورزی ،دختر ورزشکار رشته‌های انفرادی ،ورزشکار رشته‌های انفرادی ،کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم کشاورزی و منابع ،ارتقای سطح عزت‌نفس ،سطح عزت‌نفس دانشجویان دختر ،ورزشکار و غیر ،دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ،فعالیت‌های ورزشی ،توانایی ارتقای سطح عزت‌نفس ،رشته‌های انفرادی با دانشجویان ،مقایسهء عزت‌نفس دانشجویان ،سطح عزت‌نفس ،میانگین عزت‌نفس دانشجویان دختر ،رشته‌های ورزشی ،سطح عزت‌نفس دانشجویان ،مقایسهء عزت‌نفس ،دانشگاه گرگان ،ورزشکار رشته‌های گروهی

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه میزان عزت نفس دانشجویان دختر و.رزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است به همین منظور از روش نمونه گیری طبقه ای برای انتخاب نمونه آماری استفاده شد آنگاه برگه مشخصات فردی و سیاهه عزت نفس کوپر اسمیت به نمونه های ورزشکار به تعداد 90 نفر و غیر ورزشکار 70 نفر ارائه و بعد از تکمیل گرد آوری شد پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها در پارامتر ه ای متناسب بهره برداری و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها با به کارگیری آزمون ANOVA استفاده شد که نتایج بدین ترتیب بود بین عزت نفس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف معنی دار وجود داشت (P0/05) بین عزت نفس دانشجویان دختر بسکتبالیست با والیبالیست دانشگاه گرگان با اطمینان 95 در صد اختلاف) معنی داری وجود نداشت (P>0/05 بنابراین نتایج تحقیق نشان می دهد فعالیت های ورزشی توانایی ارتقای سطح عزت نفس را خواهند داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.