Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در پسران دانش آموز و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1383 - شماره 22 علمی-پژوهشی (14 صفحه - از 47 تا 60)

کلیدواژه ها : شاخص توده بدنی (BMI) ،وزن مطلوب ،کم وزنی

کلید واژه های ماشینی : شیوع چاقی ،سطح فعالیت بدنی ،اضافه‌وزن در پسران دانش‌آموز ،شیوع چاقی و اضافه‌وزن ،فعالیت بدنی ،چاقی در دانش‌آموزان پسر ،تعیین شیوع چاقی ،شیوع اضافه‌وزن و چاقی ،اضافه‌وزن ،تعیین شیوع اضافه‌وزن ،شیوع اضافه‌وزن ،چربی بدن ،شاخص تودهء بدنی ،شیوع اضافه‌وزن و سطح فعالیت ،چاقی و اضافه‌وزن ،صدک ،BMI ،بدنی ،چاقی در دانش‌آموزان ،درصد چربی بدن ،فعالیت بدنی رابطهء معنی‌داری ،اضافه‌وزن و چاقی ،تعیین شیوع ،پسران دانش‌آموز ،اضافه‌وزن برابر با صدک ،وزن مطلوب ،وزن مطلوب و کم‌وزنی ،کم‌وزنی و وزن مطلوب ،ساله ،کم‌وزنی

هدف این تحقیق تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان پسر 12 تا 17 ساله و رابطه آن با سطح فعالیت بدنی است نمونه های تحقیق را 728 دانش اموزان تشکیل می دادند که از مدارس مقطع متوسط انتخاب شدند نمونه گیری در دو مرحله انجام شد اول نمونه گیری خوشه ای تصادفی که چند مدرسه با توجه به موقعیت جغرافیایی انتخاب شدند و سپس دانش آموزان کلاس های مختلف به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی در نظر گرفته شدند که میانگین و انحراف استاندارد سن قد وزن در صد چربی بدن وزن توده چربی بدن و توده بدون چربی بدن آنها به ترتیب 1/2 + 14/52 سال 6/12 + 161 سانتی متر و 14/9 + 52/58 کیلوگرم 8/9 + 16/4 در صد 8+ 9/8 کیلوگرم و 10/5 + 43/4 کیلوگرم بود برای تعیین شیوع اضافه وزن چاقی کم وزنی و وزن مطلوب از صدک های شاخص توده بدنی (CUT OFF , BMI) استفاده شد و معیار اضافه وزن برابر با صدک 95 MBI صدک 85 چاقی برابر با BM I 95 وزن مطلوب صدک 85 صدک 15 و کم وزنی BMI صدک 15 در نظر گرفته شد به منظور تعیین سطح فعالتی بدنی آزمودنی ها نیز از پرسشنامه فعالتی بدنی بک و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که شیوع اضافه وزن وک چاقی در دانش آموزان پسر 12 تا 17 ساله شهر رشت به ترتیب 10/9 و 6/5 و شیوع وزن مطلوب و کم وزنی هم به ترتیب 52/8 و 29/9 در صد است همچنین بین شیوع اضافه وزن و سطح فعالیت بدنی رابطه معنی داری (R=-0/12) مشاهده شد (P<0/05) بین شیوع چاقی و سطح فعالیت بدنی نیز رابطه معنی داری (R=-0/13) مشاهده شد (P<0/05) .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.