Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیگ کشور

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 41 تا 50)

کلیدواژه ها :

عزت نفس ،وظیفه مدار ،خود مدار ،لیگ کشور

کلید واژه های ماشینی : جهت‌گیری هدفی بر میزان عزت‌نفس، ورزش، عزت‌نفس، باخت، نفس، فوتبال، ورزشکاران، خودمدار، جهت‌گیری هدفی بر میزان عزت، لیگ کشور

یکی از هدف های عمده هر علم بخصوص روان شناسی ورزش اندازه گیری پدیده های مورد نظر و دادن جنبه کمی به آنهست در این زمینه پژوهشی با هدف بررسی اثر برد و باخت با توجه به جهت گیری هدفی (وظیفه مدار و خود مدار) بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیگ کشور (دسته اول و برتر) تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد بدین منظور 60 آزمودنی با انتخاب تصادفی تحت عنوان حجم نمونه در جامعه آماری تیم های شرکت کننده در لیگ دسته اول و برتر کشور به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه های وظیفه مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند پس از استخراج یافته ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی به بررسی داده های حاصله با نورم مندرج در پرسشنامه به ارزیابی میزان عزت نفس آزمودنی ها پرداخته شد سپس با استفاده از روش های آماری و T وابسته و T مستقل به بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس اقدام شد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین میزان عزت نفس وظیفه مداران قبل از مسابقه و بعد از برد (P=0/226) و همچنین بعد از باخت ( P=0/74) تفاوت معنی داری وجود ندار این نتیجه در مورد خود مداران قبل از مسابقه و بعد از برد (P=0/186) و نیز بد از باخت (P=0/054) تفاوت معنی داری را نشان نداد همچنین بین میانگین نمره های عزت نفس در دو گروه وظیفه مدار و خود مدار متعاقب برد (P=0/054) و نیز پس از باخت (P=0/450) تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نویسنده : دکتر فضل ا.. باقر زاده ـ دکتر محمود شیخ ـ رحمن سوری ـ شهاب بهرامی ـ

خلاصه ماشینی:

"با توجه به بررسی اماندسون و گیوم روی بازیکنان فوتبال که نشان داد ارائه بازی خوب باعزت نفس بالا رابطه دارد،همچنین تصویر خوب بازیکنان از توانایی خود در بازی فوتبال بالذت و خشنودی از فوتبال در ارتباط است و نیز نتایج تحقیق اولوسکان که کسب مهارت درتمرینات ورزشی منجر به افزایش عزت نفس می‌شود و از آنجا که آزمودنی‌های این تحقیق ازقبل دارای عزت نفس بالایی بودند،ازاین‌رو با در نظر گرفتن نتایج بررسی محمد هادی یاقوتیو مهدی نمازی‌زاده در تفسیر نتایج تحقیق،می‌توان گفت به علت وجود مهارت‌های بالا درآزمودنی‌ها و نیز تاثیر ورزش و فعالیت‌های بدنی،آنها از قبل عزت نفس بالاتری داشته و بهطوری‌که یک برد یا باخت موقتی نخواهد توانست عزت نفس ورزشکاران را تحت تاثیر قراردهد. با توجه به بررسی اماندسون و گیوم روی بازیکنان فوتبال که نشان داد ارائه بازی خوب باعزت نفس بالا رابطه دارد،همچنین تصویر خوب بازیکنان از توانایی خود در بازی فوتبال بالذت و خشنودی از فوتبال در ارتباط است و نیز نتایج تحقیق اولوسکان که کسب مهارت درتمرینات ورزشی منجر به افزایش عزت نفس می‌شود و از آنجا که آزمودنی‌های این تحقیق ازقبل دارای عزت نفس بالایی بودند،ازاین‌رو با در نظر گرفتن نتایج بررسی محمد هادی یاقوتیو مهدی نمازی‌زاده در تفسیر نتایج تحقیق،می‌توان گفت به علت وجود مهارت‌های بالا درآزمودنی‌ها و نیز تاثیر ورزش و فعالیت‌های بدنی،آنها از قبل عزت نفس بالاتری داشته و بهطوری‌که یک برد یا باخت موقتی نخواهد توانست عزت نفس ورزشکاران را تحت تاثیر قراردهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.