Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیگ کشور

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 23 علمی-پژوهشی (10 صفحه - از 41 تا 50)

کلیدواژه ها : عزت نفس ،وظیفه مدار ،خود مدار ،لیگ کشور

کلید واژه های ماشینی : ورزش ،عزت‌نفس ،باخت ،جهت‌گیری هدف بر میزان عزت‌نفس ،نفس ،فوتبال ،ورزشکار ،خودمدار ،لیگ کشور ،وظیفه‌مدار ،گروه وظیفه‌مدار و خودمدار ،میزان عزت‌نفس ،مقایسه گروه وظیفه‌مدار و خودمدار ،جهت‌گیری هدف بر میزان عزت ،مسابقه ،گروه وظیفه‌مدار و خودمدار تفاوت ،پرسشنامه ،تیم ،میزان عزت‌نفس در فوتبالیست ،میزان عزت‌نفس درفوتبالیست‌های لیگ کشور ،برتر ،لیگ برتر ،دانشجو ،معنی‌دار ،عزت نفس ،بازی ،رقابت ،خودمدار در ورزش پاسخ ،خودمدار و لیگ کشور ،مسابقه ورزشی

یکی از هدف های عمده هر علم بخصوص روان شناسی ورزش اندازه گیری پدیده های مورد نظر و دادن جنبه کمی به آنهست در این زمینه پژوهشی با هدف بررسی اثر برد و باخت با توجه به جهت گیری هدفی (وظیفه مدار و خود مدار) بر میزان عزت نفس در فوتبالیست های لیگ کشور (دسته اول و برتر) تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد بدین منظور 60 آزمودنی با انتخاب تصادفی تحت عنوان حجم نمونه در جامعه آماری تیم های شرکت کننده در لیگ دسته اول و برتر کشور به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه های وظیفه مداری و خودمداری در ورزش پاسخ دادند پس از استخراج یافته ها و تنظیم جداول توزیع فراوانی به بررسی داده های حاصله با نورم مندرج در پرسشنامه به ارزیابی میزان عزت نفس آزمودنی ها پرداخته شد سپس با استفاده از روش های آماری و T وابسته و T مستقل به بررسی اثر برد و باخت و جهت گیری هدفی بر میزان عزت نفس اقدام شد نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین میزان عزت نفس وظیفه مداران قبل از مسابقه و بعد از برد (P=0/226) و همچنین بعد از باخت ( P=0/74) تفاوت معنی داری وجود ندار این نتیجه در مورد خود مداران قبل از مسابقه و بعد از برد (P=0/186) و نیز بد از باخت (P=0/054) تفاوت معنی داری را نشان نداد همچنین بین میانگین نمره های عزت نفس در دو گروه وظیفه مدار و خود مدار متعاقب برد (P=0/054) و نیز پس از باخت (P=0/450) تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نویسنده : دکتر فضل ا.. باقر زاده ـ دکتر محمود شیخ ـ رحمن سوری ـ شهاب بهرامی ـ

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.