Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سبک های مقابله با استرس بر موفقیت ورزشی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 87 تا 100)

کلیدواژه ها :

استرس ،موفقیت ورزشی ،سبک مقابله

کلید واژه های ماشینی : ورزشکاران، استرس، سبک مقابلۀ، سبک مقابلۀ روی‌آوری، موفقیت ورزشی، مقابلۀ روی‌آوری و موفقیت ورزشی، سبک مقابلۀ روی‌آوری و موفقیت، سبک مقابلۀ اجتنابی، مقابلۀ اجتنابی و موفقیت ورزشی، سبک مقابلۀ روی‌آوری ورزشکار

هدف پژوهش حاصر بررسی نحوه تاثیر گذاری سبک های مقابله ورزشکار با استرس های معمول ورزش بر موفقیت ورزشی بود 48 دانشجو(26 پسر و 22 دختر) از رشته های مختلف ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با تکمیل مقیاس سبک های مقابله در ورزش در این پژوهش شرکت کردند مربیان ورزشکاران نیز با تکمیل مقیاس موفقیت ورزشی سطح موفقیت ورزشی آزمودنی را مشخص کردند نتایج پژوهش نشان داد که ورزشکاران پسر بین سبک مقابله روی آوری و موفقیت ورزشی همبستگی منفی معنی دار و بین سبک مقابله اجتنابی و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد در حالی که در ورزشکاران دختر بین سبک مقابله روی آوری و موفقیت ورزشی همبستگی منفی معنی دار به دست آمد سبک مقابله وری آوری از طریق درگیری ورزشکار با منبع استرس کاهش دقت و تمرکز و افزایش اضطراب و نگرانی موجب افزایش احتمال شکست ورزشی می شود در حالی که سبک مقابله اجتنابی به ورزشکار کمک می کند تا با فاصله گرفتن از منبع استرس وادامه فعالیت های ورزشی در فضایی آرام و بدون اضطراب و نگرانی احتمال موفقیت ورزشی خود را افزایش دهد نویسنده : دکتر محمد علی بشارت ـ

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-میانگین و انحراف معیار نمره‌های سبک مقابلۀ روی‌آوری،سبک مقابلۀ اجتنابی وموفقیت ورزشی ورزشکاران (به تصویر صفحه مراجعه شود)برای تحلیل داده‌ها و تعیین چگونگی تأثیر سبک‌های مقابله بر موفقیت ورزشی،یعنیمشخص کردن اینکه چند درصد از واریانس موفقیت ورزشی توسط سبک‌های مقابله تبیینمی‌شود،ابتدا ضرایب همبستگی سادۀ پیرسون نشان داد که بین نمرۀ سبک مقابلۀ روی‌آوری وموفقیت ورزشی دانشجویان همبستگی منفی معنی‌دار(0/001-ح، 37/0-r )و بین نمرۀسبک مقابلۀ اجتنابی و موفقیت ورزشی دانشجویان همبستگی مثبت معنی‌دار( 100/0-P، بالای مقیاس است. جدول 1-میانگین و انحراف معیار نمره‌های سبک مقابلۀ روی‌آوری،سبک مقابلۀ اجتنابی وموفقیت ورزشی ورزشکاران (به تصویر صفحه مراجعه شود)برای تحلیل داده‌ها و تعیین چگونگی تأثیر سبک‌های مقابله بر موفقیت ورزشی،یعنیمشخص کردن اینکه چند درصد از واریانس موفقیت ورزشی توسط سبک‌های مقابله تبیینمی‌شود،ابتدا ضرایب همبستگی سادۀ پیرسون نشان داد که بین نمرۀ سبک مقابلۀ روی‌آوری وموفقیت ورزشی دانشجویان همبستگی منفی معنی‌دار(0/001-ح، 37/0-r )و بین نمرۀسبک مقابلۀ اجتنابی و موفقیت ورزشی دانشجویان همبستگی مثبت معنی‌دار( 100/0-P، 07/0-r )وجود دارد. جدول 3-خلاصه مدل رگرسیون،تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون موفقیتورزشی پسران بر سبک مقابله روی‌آوری و اجتنابی (به تصویر صفحه مراجعه شود)تحلیل‌های مشابه برای ورزشکاران دختر نشان داد که میزان F همبستگی مشاهده شدهمعنی‌دار است( 100/0<P )و 39 درصد واریانس مربوط به موفقیت ورزشی دختران توسطسبک‌های مقابلۀ روی‌آوری و اجتنابی تعیین می‌شود( 93/0-2R ). جدول 3-خلاصه مدل رگرسیون،تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون موفقیتورزشی پسران بر سبک مقابله روی‌آوری و اجتنابی (به تصویر صفحه مراجعه شود)تحلیل‌های مشابه برای ورزشکاران دختر نشان داد که میزان F همبستگی مشاهده شدهمعنی‌دار است( 100/0<P )و 39 درصد واریانس مربوط به موفقیت ورزشی دختران توسطسبک‌های مقابلۀ روی‌آوری و اجتنابی تعیین می‌شود( 93/0-2R )."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.