Skip to main content
فهرست مقالات

میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

نویسنده: ؛

بهار و تابستان 1384 - شماره 3 (10 صفحه - از 54 تا 63)

کلیدواژه ها : مدیریت کیفیت جامع ،کتابخانه‌های پزشکی ،سازمان و مدیریت(بهداشت و درمان)

کلید واژه های ماشینی : کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مدیریت کیفیت فراگیر ،کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ،کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی ،آمادگی کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی ،علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،مدیریت کیفیت ،میزان آمادگی کتابخانه‌های دانشگاههای علوم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید ،کیفیت فراگیر ،شهید بهشتی ،علوم پزشکی تهران ،پیاده‌سازی مدیریت کیفیت فراگیر ،TQM ،کتابخانه‌های دانشگاه ،اجرای مدیریت کیفیت فراگیر ،بهبود مستمر ،تهران و شهید بهشتی ،امتیاز در کتابخانه‌های دانشگاه ،توجه به مشتری ،وضعیت پاداش و ترفیع ،کتابخانه‌های مورد مطالعه ،مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت ،اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ،مشارکت کارکنان ،پاداش و ترفیع ،اجرای مدیریت کیفیت

مقدمه:مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه رهبری و اصول هدایتگری است که بر بهبود مستمر از طریق مشارکت کارکنان و استفاده از روشهای کمی‌ تاکید می‌کند و بر رضایت همه جانبه‌ی مشتری متمرکز است.از آنجا که کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی ایران،تهران و شهید بهشتی،مراکز مهم تهیه و گردآوری،سازماندهی و ارائه اطلاعات پزشکی در سطح کشور می‌باشند،توجه به مقوله مدیریت کیفیت فراگیر در این کتابخانه‌ها امری‌ اساسی است،بنابراین این پژوهشن با هدف تعیین میزان آمادگی کتابخانه‌های دانشگاههای علوم پزشکی تهران برای پیاده‌سازی TQM انجام گرفت. روش بررسی:این پژوهش از دسته مطالعات توصیفی-مقطعی بود.جامعه آماری این تحقیق،مسؤولین بخشهای کتابخانه‌های سه دانشگاه علوم‌ پزشکی مستقر در تهران(شامل 75 نفر)و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ معادل‌ 925/0 و روایی محتوایی و درونی آن نیز تأیید شد.داده‌های استخراج شده از پرسشنامه‌ها با استفاده از آمار توصیفی و انجام آزمون آنالیز و اریانس به‌ وسیله نرم‌افزار spss ،مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها:نتایج نشان می‌دهد ضمن اینکه بیشترین امتیاز کسب شده در زمینه مفاهیم اساسی TQM در سه دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران و شهید بهشتی مربوط به احساس تعلق(58/8،49/8 و 26/8)و کمترین امتیاز به وضعیت پاداش و ترفیع(26/5،74/5 و 45/5)اختصاص داشت،در هیچ‌یک‌ از مفاهیم 9 گانه بین سه دانشگاه تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری:با توجه به یافته‌های این پژوهش به طور کلی برای اجرای TQM در کتابخانه‌های مورد مطالعه باید نظام پاداش و ترفیع در آنها دچار تحول اساسی گردد و سپس مقوله‌های توجه به مشتری،مشارکت کارکنان و وضعیت رهبری نیز تقویت شوند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.