Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر دو روش تمرینی ورزشی هوازی زیر بیشینه بر میزان لیپید و لیپوپروتئین های پلاسما

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 39 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : لیپید و لیپوپروتئین‌های سرم خون، تمرین، افزایش لیپوپروتئین با چگالی سنگین، میزان لیپید و لیپوپروتئین‌های سرم، لیپوپروتئین با چگالی سنگین، میزان لیپید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی سبک، پلاسما، لیپوپروتئین با چگالی

چکیده هدف پژوهش،مقایسهء تأثیر فعالیتهای هوازی زیر بیشینه تداومی و تناوبی روی میزان‌ لیپید و لیپوپروتئین‌های سرم خون دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه(71-51 ساله) شهرستان دزفول است.نمونه‌ای مشتمل بر 03 آزمودنی به صورت تصادفی ساده‌ انتخاب و به 2 گروه 51 نفزه تناوبی و تداومی تقسیم شدند.برای تعیین میزان‌ لیپیدهای پلاسمای اولیه،نمونه خون از ورید بازویی آزمودنیها،گرفته شد.آنگاه‌ تمرینات با شدت 55 تا 56 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت 8 هفته و در هر هفته 3 جلسهء 06 دقیقه‌ای انجام شد.در پایان 42 جلسهء تمرین آزمایشهای خونی‌ تکرار شد.برای مقایسهء میانگین گروهها از آزمون‌ t وابسته استفاده شد.تأثیر گروه و پیش آزمون-پس آزمون از طریق تحلیل واریانس چند متغیره با طرح اندازه‌گیری‌ مکرر بررسی شد.آزمون‌ t وابسته نشان داد که فعالیتهای تداومی در کاهش میزان‌ کلسترول،تری گلیسرید،لیپوپروتئین با چگالی سبک،لیپوپروتئین با چگالی خیلی‌ سبک و افزایش لیپوپروتئین با چگالی سنگین تأثیر معنی‌داری دارد(0/10؟ (p . همچنین فعالیتهای تناوبی در کاهش سطح تری گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی خیلی‌ سبک به شکل معنی‌داری مؤثر است(0/10؟ (p .نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان‌دهندهء آن بود که فعالیتهای تداومی در کاهش سطح کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی سبک مؤثرتر عمل می‌کنند(0/10؟ (p .اما بین تأثیر فعالیتهای تناوبی و تداومی بر روی میزان تری گلیسرید،لیپوپروتئین با چگالی سنگین‌ و لیپوپروتئین با چگالی خیلی سبک تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(0/50؟ (p .

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) (علوم انسانی) شمارهء دوم-زمستان 8731 صص 84-93 مقایسهء تأثیر دو روش تمرینی ورزشی هوازی زیر بیشینه‌ بر روی میزان لیپید و لیپویروتئین‌های پلاسما حجت الله نیکبخت*-فرشید نیکبخت** چکیده هدف پژوهش،مقایسهء تأثیر فعالیتهای هوازی زیر بیشینه تداومی و تناوبی روی میزان‌ لیپید و لیپوپروتئین‌های سرم خون دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه(71-51 ساله) شهرستان دزفول است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا فعالیتهای ورزشی در قالب دو روش تمرینی تناوبی و تداومی در کاهش یا افزایش عوامل تهدیدکنندهء قلب و عروق مؤثر می‌باشند؟به بیان دیگر آیا واکنش متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها در دو نوع روش تمرینی هوازی یکسان است؟ مواد و روشها جامعهء آماری پژوهش،دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه(71-51 سال)شهرستان‌ دزفول،در حدود 0005 نفر(81 دبیرستان)بود که از بین آنها 03 نفر از دانش‌آموزان به‌ شکلی تصادفی انتخاب و به دو گروه 51 نفره تقسیم شدند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار شمارهء 1-توزیع میانگین کلسترول در پیش‌آزمون و پس‌آزمون برحسب گروه نتایج نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: 1-فعالیتهای تناوبی روی کاهش میزان تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین با چگالی خیلی سبک‌ سرم خون تأثیر معنی‌داری دارد(0/10؟ (p . 3-فعالیتهای تداومی روی کاهش میزان تری‌گلیسرید،کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی‌ سبک و لیپوپروتئین با چگالی خیلی سبک سرم خون و همچنین افزایش لیپوپروتئین با چگالی سنگین تأثیر معنی‌داری دارد(0/10؟ (p . نتایج تجزیه و تحلیل آماری پژوهش حاضر نیز نشان‌ داد که فعالیتهای هوازی تداومی تأثیر معنی‌داری بر روی کاهش میزان کلسترول، تری‌گلیسرید،لیپوپروتئین با چگالی سبک و لیپوپروتئین با چگالی خیلی سبک و افزایش‌ لیپوپروتئین با چگالی سنگین سرم خون دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.