Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نتایج مانوا و تحلیل تمایزات ویژگیهای شخصیتی در دو گروه از دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده: ؛

بهار 1379 - شماره 3 (16 صفحه - از 19 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : تحلیل تمایزات ویژگیهای شخصیتی ،گروه از دانشجویان ورزشکار ،ورزشکار و غیر ورزشکار ،دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ،نمرات گروه ورزشکار ،پیش‌بینی عضویت گروهی ،نمرات دانشجویان ورزشکار ،گروه ورزشکار و عادی ،ویژگیهای با ثبات شخصیتی ،عضویت گروهی ،عضویت گروهی و احتمال ،گروه غیر ورزشکار ،گروه ورزشکار ،آیزینک ،دانشجوی پسر غیر ورزشکار ،پرسشنامهء شخصیتی آیزینک ،شخصیتی آیزینک ،تحلیل مانوا ،میزان تأثیر عضویت گروهی ،برون‌گرایی ،عضویت گروهی و احتمال تعلق ،مانوا ،نتایج تحلیل مانوا ،تحلیل تمایزات ،دانشجویان ورزشکار ،ویژگیهای شخصیتی ،دانشجویان غیر ورزشکار ،مانوا و تحلیل تمایزات ،تحلیل مانوا و تحلیل تمایزات ،غیر ورزشکار

هدف از این تحقیق مقایسهء نتایج تحلیل مانوا و تحلیل تمایزات ویژگیهای شخصیتی‌ دو گروه از دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد نجف‌آباد بود،ضمن‌ آنکه اعتبار پیش‌بینی و تشخیصی آزمون شخصیتی آبزینک بررسی گردید.چنین‌ فرض شد که دانشجویان ورزشکار نسبت به دانشجویان غیر ورزشکار دارای‌ برون‌گرایی،ثبات و تعادل احساسات بیشتر و گرایش به روان‌پریشی کمتر هستند. بدین منظور 05 دانشجوی پسر ورزشکار و 05 دانشجوی پسر غیر ورزشکار به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامهء شخصیتی آیزینک در مورد آنان اجرا شد.علاوه‌ بر آن اطلاعات جمعیت‌شناختی نظیر سن،تحصیلات پدر،تعداد خواهران و برادران،معدل نمرات دانشگاه و تعداد اتاقهای منزل نیز جمع‌آوری گردید.نتایج‌ تحلیل مانوا و تحلیل تمایزات یکسان بود،بدین معنی که در هر دو تحلیل معلوم‌ گردید:1-دانشجویان ورزشکار به‌طور معنی‌داری برون‌گراتر از دانشجویان‌ غیر ورزشکار بودند .(p>0/001) 2-دانشجویان ورزشکار در مقایسه با دانشجویان غیر ورزشکار به‌طور معنی‌داری ثبات و تعادل احساسات بیشتری داشتند .(p>0/001) 3-تفاوت بین دانشجویان وزشکار و غیر ورزشکار با توجه به‌ گرایش به روان‌پریش بودن نزدیک به سطح معنی‌دار (p>0/06) و میانگین‌ نمرات روان‌پریش گروه ورزشکار کمتر از همین میانگین در گروه غیر ورزشکار بود.از مزایای تحلیل مانوا این بود که در آن خطای نوع اول از 5%تجاوز نمی‌کند و میزان تأثیر عضویت گروهی بر تفاوتهای فردی و توان آماری را نشان می‌دهد.از مزایای تحلیل تمایزات این بود که براساس عوامل مثبت یا خطر عضویت گروهی و احتمال تعلق به یک گروه را براساس معادلات رگرسیون پیش‌بینی می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.