Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نظر مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان درباره علل نارساییهای مدیریت آموزشی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1379 - شماره 3 (16 صفحه - از 57 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : نحوهء اعمال مدیریت راهبردی ،مدیریت آموزشی ،نارسایی در مدیریت آموزشی ،مدیران آموزشی با نحوهء ،بروز نارسایی در مدیریت ،علل نارساییهای مدیریت آموزشی ،توجه نداشتن مدیران آموزشی ،فرهنگ سازمانی ،ایجاد تغییر در سازمان ،مدیران آموزشی ،مدیریت راهبردی ،پاسخگویان ساختار نامناسب سازمانی ،مدیران آموزشی به فرهنگ ،نحوهء ایجاد تغییر ،ساختار نامناسب اداری ،مورد نحوهء ایجاد تغییر ،نداشتن مدیران آموزشی ،توجه نداشتن مدیران ،نداشتن به فرهنگ سازمانی ،متغیرهای ساختار نامناسب اداری ،بررسی علل نارساییهای مدیریت ،مدیران به فرهنگ سازمانی ،نداشتن مدیران به فرهنگ ،بروز نارساییهایی در امر ،ساختار نامناسب سازمانی ،تغییر در سازمان ،نارساییهایی در امر مدیریت ،پاسخگویان ،آموزش و پرورش ،اداری

این پژوهش به بررسی علل نارساییهای مدیریت آموزشی در چهار بعد ساختار نامناسب‌ اداری و سازمانی،عدم اطلاعات کافی و مناسب مدیران در مورد نحوهء ایجاد تغییر در سازمان،عدم آشنایی و آگاهی مدیران آموزشی با نحوهء اعمال مدیریت راهبردی و توجه نداشتن مدیران آموزشی به فرهنگ سازمانی،که به عنوان سؤالهای تحقیق تنظیخم‌ گردیده و به بررسی این عوامل از دیدگاه مدیران دبیرستانهای دخترانهء شهر اصفهان‌ پرداخته و ارتباط آنها را با متغیرهایی چون سنوات خدمت،سن،رشتهء تحصیلی و ناحیه،تحت عنوان فرضیه‌های تحقیق مورد سنجش قرار داده است. برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است و پاسخهای افراد با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار و آزمونهای کروسکال والیس، U (یومن ویتنی)و آزمون‌ t ،استیودنت بررسی و تجزیه‌ و تحلیل شد و نتایج کلی زیر به دست آمد: اکثر پاسخگویان ساختار نامناسب سازمانی و اداری،نحوهء ایجاد تغییر در سازمان، نحوهء اعمال مدیریت راهبردی و توجه نداشتن به فرهنگ سازمانی را به عنوان عواملی که‌ موجب بروز نارسایی در مدیریت آموزشی می‌گردند تأیید کردند. در رابطه با متغیر رشته‌های مختلف تحصیلی در خصوص ایجاد تغییر در سازمان و سنوات مختلف خدمت دربارهء نحوهء اعمال مدیریت راهبردی،تفاوت معناداری بین‌ میانگین رتبه‌ها از لحاظ آماری مشاهده شد،بدین معنا که پاسخگویان در این خصوص‌ نظرات یکسانی ابراز ننموده‌اند.در دیگر موارد،رابطهء مشاهده شده با متغیرهای مورد نظر از لحاظ آماری معنادار نبوده است،به عبارت دیگر پاسخگویان در این خصوص‌ نظرات یکسانی ابراز نموده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.