Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه ابعاد چهارگانه پدیده سرایت (سرریز شدن) در حیطه های کار - خانواده با منابع و موانع سازمانی، خانوادگی و ویژگیهای فردی

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : سرریز شدن ،رویکرد بوم‌شناسی ،رابطهء کار-خانواده ،ویژگیهای محیط کار و خانواده

کلید واژه های ماشینی : سرریز شدن ،ساعات صرف‌شده در کار ،سرریز شدن منفی ،سرریز شدن مثبت ،حمایت سایر افراد خانواده ،فشار سایر افراد خانواده ،کار به خانواده رابطهء ،سایر افراد خانواده ،برونگرایی ،آزادی در تصمیم‌گیری ،حمایت همسر ،برونگرایی با سرریز شدن ،خانواده رابطهء منفی ،ویژگیهای جمعیت‌شناختی با سرریز ،افزایش سرریز شدن مثبت ،منابع و موانع سازمانی ،حیطه‌های کار و خانواده ،تعداد فرزندان ،حیطه‌های کار ،خانوادگی ،برونگرایی و ویژگیهای جمعیت‌شناختی ،محیط کار ،ویژگیهای فردی ،گرزیواکز و مارکز ،فشار شغل ،موانع سازمانی ،پژوهش گرزیواکز و مارکز ،منفی ،رابطهء منفی و معنادار ،کار به خانواده

با وجود اهمیت حیطه‌های کار و خانواده،پژوهش دربارهء رابطهء متقابل کار- خانواده به‌ندرت انجام گرفته و چهارچوب نظری فراگیر و مناسبی نیز ارائه‌ نشده است.پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد بوم‌شناسی به بررسی عوامل‌ مربوط به محیط کار(حمایت در کار،فشار شغل،آزادی در تصمیم‌گیری، ساعات صرف شده در کار)،محیط خانواده(حمایت همسر،حمایت سایر افراد خانواده،فشار همسر،فشار سایر افراد خانواده)و ویژگیهای فردی‌ (برونگرایی،سن،تحصیلات،تعداد فرزندان)پرداخته است. این پژوهش بر روی نمونه‌ای 68 نفری شامل رؤسا،سرپرستان،مسؤولان‌ و متصدیان که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از جامعهء آماری(114 نفری)در شرکت فولاد مبارکه انتخاب شده بودند،در سال 1831 اجرا شد.تجزیه و تحلیلهای حاصل از بررسی روابط همبستگی و رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که منابع مربوط به کار و خانواده(حمایت در کار،آزادی در تصمیم‌گیری، حمایت همسر و حمایت سایر افراد خانواده)با سرریز شدن منفی کمتر و سرریز شدن مثبت بیشتر در حیطه‌های کار و خانواده همراه است.در مقابل، موانع سازمانی و خانوادگی(فشار شغل،ساعات صرف شده در کار،فشار همسر،فشار سایر افراد خانواده)با سرریز شدن منفی بیشتر و سرریز شدن‌ مثبت کمتر همراه است(0/10> P ). نتایج حاصل از بررسی ارتباط ویژگیهای فردی نظیر سن و تحصیلات با سرریز شدن کار-خانواده نشان‌دهندهء نداشتن رابطهء معنادار بود.فقط بین‌ ویژگی برونگرایی(0/10> P )با سرریز شدن منفی از کار به خانواده رابطهء منفی و معنادار و تعداد فرزندان(0/50> P )با سرریز شدن منفی از خانواده‌ به کار ارتباط مثبت و معناداری به دست آمد. یافته‌ها ضمن تأیید برخی پژوهش‌های پیشین نشان‌دهندهء این نکتهء مهم بود که رابطهء کار-خانواده همواره منفی نیست و منابع و سرریز شدن مثبت نیز این رابطه را تسهیل یا تقویت می‌کند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.