Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین میزان شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش آموزان دبیرستانی

نویسنده: ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : سبک رهبری ،شادمانی ،روابط در مدرسه ،امکانات مدرسه ،فضای فیزیکی ،عوامل آموزشگاهی

کلید واژه های ماشینی : شادمانی ،میزان شادمانی دانش‌آموزان ،میزان شادمانی دانش‌آموزان دختر ،میزان میانگین شادمانی دانش‌آموزان پسر ،سبک رهبری ،میزان شادمانی ،شادمانی دانش‌آموزان با کیفیت ،شادمانی دانش‌آموزان ،شادمانی دانش‌آموزان دختر ،شادمانی دانش‌آموزان و سبکهای رهبری ،دانش‌آموزان دبیرستانی ،دانش‌آموزان با کیفیت روابط ،شادمانی دانش‌آموزان و کیفیت روابط ،میزان شادمانی و عوامل ،دانش‌آموزان دختر و پسر ،شادمانی دانش‌آموزان پسر ،شادمانی دانش‌آموزان و امکانات مدرسه ،دانش‌آموزان دختر ،شادمانی دانش‌آموزان دبیرستانی ،عوامل آموزشگاهی دانش‌آموزان ،کیفیت روابط ،دختر و پسر ،شادمانی و عوامل آموزشگاهی ،دبیرستانی ،مربی پرورشی ،میزان شادمانی دانش‌آموزان شهری ،وضعیت فیزیکی ،همبستگی معنادار وجود ،مشاور مدرسه ،همبستگی معنادار

در این پژوهش میزان ارتباط بین شادمانی و عوامل آموزشگاهی دانش‌آموزان‌ دورهء متوسطهء شهرستان مبارکه مورد بررسی قرار گرفته است.فرضیه‌های این‌ پژوهش عبارت‌اند از:1-بین میزان شادمانی دانش‌آموزان با کیفیت روابط آنان با مدیر،معاون،دبیران،دبیر ورزش،مربی پرورشی،مشاور،فضای‌ فیزیکی،امکانات مدرسه و سبک رهبری همبستگی وجود دارد.2-بین‌ میزان شادمانی دانش‌آموزان دختر و پسر،شهر و روستا و هنرستان و دبیرستان‌ تفاوت وجود دارد.بدین‌منظور 284 نفر از دانش‌آموزان(دختر و پسر)سال‌ سوم متوسطه به پرسشنامه‌های شادکامی آکسفورد و روابط در مدرسه و 042 نفر از دبیران به پرسشنامهء سبک رهبری مسیر هدف پاسخ دادند. همچنین پرسشنامه‌های مربوط به امکانات مدرسه و وضعیت فیزیکی تکمیل‌ گردید.برای تحلیل داده‌ها از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون‌ t استفاده گردید.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین میزان شادمانی‌ دانش‌آموزان با کیفیت روابط آنان با مدیر مدرسه(0/811- r و 0/10> P )، دبیران(0/591- r و 0/10> P )،دبیر ورزش(0/331- r و 0/10> P )و مشاور مدرسه(0/190- r و 0/50> P )همبستگی معنادار وجود دارد،ولی‌ با کیفیت روابط آنان با معاون(0/260- r )و مربی پرورشی(0/850- r ) همبستگی معنادار وجود ندارد،همچنین بین میزان شادمانی دانش‌آموزان و سبکهای رهبری حمایتی(0/380- r و 0/50> P )موفقیت‌مدار (0/790- r و 0/50> P )و مشارکتی(0/840- r و 0/50> P )همبستگی‌ معنادار است ولی با سبک رهبری آمرانه(0/510- r )معنادار نیست.از بررسی تفاوت بین میزان شادمانی دانش‌آموزان دختر و پسر،میزان میانگین‌ شادمانی دانش‌آموزان پسر به‌طور معناداری بیشتر از دختران(2/625- t و 0/50> P )و میزان شادمانی دانش‌آموزان شهری به‌طور معناداری بیشتر از دانش‌آموزان روستایی بود(2/401- t و 0/50> P ).بین شادمانی‌ دانش‌آموزان دبیرستانی و هنرستانی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.