Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی - اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان مسجد سلیمان

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 51 تا 74)

کلیدواژه ها :

جو عاطفی خانواده ،سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی

کلید واژه های ماشینی : جو عاطفی خانواده، دانش‌آموزان پسردبیرستانهای شهرستان مسجد سلیمان، عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسردبیرستانهای شهرستان، حیطه‌های جو عاطفی خانواده، شهرستان مسجد سلیمان رابطهء معنادار، پسردبیرستانهای شهرستان مسجد سلیمان رابطه، حیطهء جو عاطفی خانواده، دبیرستانهای پسرانه شهرستان مسجد سلیمان، اجتماعی، دانش‌آموزان دبیرستانهای پسرانه شهرستان مسجد

هدف پژوهش حاضر بررسی جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی- اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسردبیرستانهای شهرستان مسجد سلیمان در سال 28-1831 می‌باشد.آزمودنیها 042 نفر از دانش‌آموزان‌ دبیرستانهای این شهرستان بودند که به‌طور تصادفی و با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند.پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی‌ است.فرضیه‌های پژوهش به‌طور کلی عبارت بودند از اینکه بین جو عاطفی‌ خانواده و سازگاری این دانش‌آموزان رابطهء ساده و چندگانه وجود دارد. برای سنجش فرضیه‌ها از پرسشنامهء روابط عاطفی اعضای خانوادهء هیل‌برن،مقیاس 081 ماده‌ای شخصیتی کالیفرنیا و معدل دو ترم تحصیلی‌ دانش‌آموزان استفاده گردید.برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه)استفاده‌ شد.نتایج نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی‌ رابطهء مثبت و معناداری وجود دارد(0/164- r و 0/1000> P ).همچنین‌ بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی(0/23- r و 0/10> P )و از طرفی با سازگاری اجتماعی(0/614- r و 0/1000> P )و همچنین بین جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی(0/61- r و 0/50> P )رابطهء مثبت و معناداری وجود دارد.براساس نتایج بین هشت حیطهء جو عاطفی و حیطه‌های‌ مختلف سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد تحصیلی رابطهء چندگانه‌ (MR) وجود دارد.تحلیل رگرسیون نشان داد که نقش مجموع حیطه‌های جو عاطفی‌ خانواده از نقش تک‌تک آنها در تبیین و پیش‌بینی سازگاری فردی-اجتماعی‌ و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است.

خلاصه ماشینی:

"صص 47-15رابطهء بین جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد 2-بررسی رابطهء چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی- 7-رابطهء چندگانه بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر عاطفی و نمرهء تمایلات واپس‌زده(حیطهء 5 سازگاری فردی)رابطهء معنادار وجود دارد. جدول 5-ضرایب همبستگی ساده بین نمرهء 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و 6 حیطهء سازگاری فردی همچنین مطابق این جدول نتایج همبستگی بین حیطه‌های جو عاطفی خانواده و هرکدام‌ بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و نمرهء کل سازگاری فردی رابطهء چندگانه وجود دارد و همزمان(جدول 31)بیانگر آن است که بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی‌ جدول 9-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی خانواده و نمرهء کل سازگاری فردی با استفاده از رگرسیون همزمان جدول 11-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی با نمرهء کل سازگاری اجتماعی... جدول 11-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی با نمرهء کل سازگاری اجتماعی با استفاده از روش رگرسیون همزمان 0/50> P *0/10> P ** جدول 31-ضرایب همبستگی چندگانه بین هشت حیطهء جو عاطفی با عملکرد تحصیلی با استفاده از روش رگرسیون همزمان در این پژوهش رابطهء جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی-اجتماعی و عملکرد 1-بین هریک از حیطه‌های جو عاطفی خانواده و سازگاری فردی دانش‌آموزان رابطهء 2-بین هریک از حیطه‌های جو عاطفی خانواده و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان رابطهء 4-بین هریک از حیطه‌های جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطهء 5-بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و نمرهء کل سازگاری فردی دانش‌آموزان رابطهء 7-بین 8 حیطهء جو عاطفی خانواده و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان رابطهء چندگانه‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.