Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر روشهای تغییر نگرش و ابراز وجود بر عدم گرایش به مصرف مواد معتادان داوطلب

نویسنده: ؛ ؛

بهار و تابستان 1383 - شماره 19 و 20 (20 صفحه - از 109 تا 128)

کلیدواژه ها : مواد مخدر ،اعتیاد ،ترک ،درمان اعتیاد ،آموزش تغییر نگرش ،آموزش‌ ابراز وجود ،معتادان خودمعرف ،مراکز ترک ،سوء مصرف ،گرایش به مصرف مواد مخدر

کلید واژه های ماشینی : گرایش به مصرف مواد ،تغییر نگرش و ابراز وجود ،ابراز وجود ،تغییر نگرش ،تأثیر روشهای تغییر نگرش ،مصرف مواد معتادان ،آموزش ابراز وجود ،مواد مخدر ،آموزش تغییر نگرش ،مصرف مواد ،مصرف مواد مخدر ،میزان گرایش به مصرف ،روشهای تغییر نگرش ،ابراز وجود با گروه ،گروه آزمایشی ،مصرف مواد در گروه ،ترک اعتیاد ،متغیر مستقل ،متغیر مستقل دریافت ،مصرف مواد در گروهی ،پرسشنامهء گرایش به مصرف ،معتاد به مواد مخدر ،گروه گواه در گرایش ،گروه تغییر نگرش ،مصرف مواد نشان ،مصرف مواد در معتادان ،گروه ابراز وجود ،گرایش به مواد مخدر ،تغییر نگرش با گروه ،نداشتن گرایش به مصرف

این پژوهش با هدف بررسی و تعیین تأثیر روشهای تغییر نگرش و ابراز وجود بر نداشتن گرایش به مصرف مواد معتادان داوطلب انجام گرفته و به‌طور تجربی اجرا شده است.بدین‌منظور 27 معتاد خود معرف مراجعه‌کننده به‌ مراکز ترک اعتیاد استان اصفهان به روش تصادفی منظم(سیستماتیک) انتخاب و به‌طور تصادفی ساده در چهار گروه جایگزین شدند،این گروهها به‌ ترتیب عبارت بودند از: 1-گروه گواه که هیچ‌گونه متغیر مستقلی دریافت نکرد. 2-گروه آزمایشی 1 که آموزش تغییر نگرش را به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند. 3-گروه آزمایشی 2 که آموزش ابراز وجود را به عنوان متغیر مستقل دریافت کردند. 4-گروه آزمایشی 3 که آموزش ترکیبی تغییر نگرش و ابراز وجود را به عنوان‌ متغیر مستقل دریافت کردند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامهء گرایش به مصرف مواد مخدر بود.به علاوه اطلاعات مورد استفادهء مربوط به ویژگیهای جمعیت‌شناختی آنها نیز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید.ضریب پایایی(آلفای کرونباخ) به دست آمده از پرسشنامهء گرایش به مصرف مواد مخدر برابر با 0/67محاسبه‌ شد.نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت بین گروه تغییر نگرش با گروه‌ گواه معنادار بوده است(0/900- P )،یعنی گروه تغییر نگرش کاهش بیشتری‌ را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد نشان داده است.اختلاف بین‌ گروه ابراز وجود با گروه گواه معنادار بوده است(0/200- P )،یعنی گروه‌ ابراز وجود کاهش بیشتری را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد نشان داده است.تفاوت بین گروه ترکیبی تغییر نگرش و ابراز وجود با گروه‌ گواه معنادار بوده است(0/200- P )،یعنی گروه تغییر نگرش و ابراز وجود کاهش بیشتری را نسبت به گروه گواه در گرایش به مصرف مواد نشان داده‌ است.همچنین هیچ یک از متغیرهای جمعیت‌شناختی(سن،شغل،میزان‌ تحصیلات،معدل آخرین مدرک تحصیلی،وضعیت اقتصادی خانواده، وضعیت تأهل،مواد مصرفی،تعداد افراد خانواده،دفعات مصرف،سابقهء سالهای اعتیاد و سابقهء ترک)رابطهء معناداری را با نمرهء گرایش به مصرف مواد معتادان نشان نداد،تنها میزان درآمد با گرایش به مصرف مواد رابطه داشت‌ (0/400- P )،میزان این رابطه با واریانس مشترک بین درآمد و گرایش به‌ مصرف مواد 0/270بوده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.