Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سبک زندگی، سلامت روانی و شادکامی دبیران زن و زنان خانه دار شهرستان بشرویه

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 (26 صفحه - از 37 تا 62)

کلیدواژه ها : سبک زندگی ،سلامت روانی ،شادکامی ،معلمان ،زنان خانه‌دار

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ،سبک زندگی ،میزان شادکامی زنان خانه‌دار ،شادکامی زنان خانه‌دار بیش ،زنان خانه‌دار ،پرسشنامهء سلامت عمومی ،سلامت روانی با شادکامی ،خانه‌دار بیش از شادکامی ،شادکامی زنان خانه‌دار ،گروه رابطهء منفی معناداری ،شادکامی و سلامت روانی ،شادکامی دو گروه ،سبک زندگی با شادکامی ،میزان شادکامی ،پرسشنامهء سبک زندگی ،نمرات سبک زندگی ،میزان شادکامی زنان ،خانه‌دار ،سبک زندگی و سلامت ،زنان خانه‌دار تفاوت وجود ،پرسشنامهء شادکامی ،خانه‌دار بیش از معلمان ،شادکامی دبیران زن ،سبک زندگی با سلامت ،پرسشنامهء سلامت ،زندگی و سلامت روانی ،میزان شادکامی رابطه وجود ،معلمان و زنان خانه‌دار ،پرسشنامهء ،رابطهء سبک زندگی

هدف از این پژوهش،مقایسهء سبک زندگی،سلامت روانی و شادکامی دبیران‌ زن دورهء متوسطه و زنان خانه‌دار و همچنین بررسی رابطهء سبک زندگی و سلامت روانی با شادکامی است.بدین‌منظور 05 زن معلم و 05 زن خانه‌دار به صورت خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامهء سبک زندگی، پرسشنامهء سلامت عمومی و پرسشنامهء شادکامی آکسفورد بین آنها توزیع‌ گردید.به منظور محاسبهء ضریب پایایی هریک از پرسشنامه‌ها ضریب آلفای‌ کرونباخ آنها تعیین شد.ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهء سبک زندگی‌ 0/97 و برای پرسشنامهء سلامت عمومی 0/68و برای پرسشنامهء شادکامی‌ 0/39 محاسبه گردید. هدف کلی فرضیهء پژوهش بر این اساس بود که بین دو گروه آزمودنی با توجه به متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد.نتایج تحلیل‌ کواریانس بین دو گروه زنان معلم و خانه‌دار فقط در زمینهء شادکامی‌ (0/20- p ،0/650- r ،5/74- F )تفاوت معناداری را نشان داد،به این‌ معنا که میزان شادکامی زنان خانه‌دار بیش از شادکامی معلمان بود،اما در مورد سبک زندگی و سلامت روانی بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین اضطراب و شادکامی دو گروه رابطه وجود دارد(0/20- p ، 0/150- r ،4/69- F ).بین افسردگی و شادکامی دو گروه نیز رابطهء معناداری وجود دارد(0/600- p ،0/08- r ،8/60- F )،اما رابطهء نشانه‌های بدنی و اختلال در عملکرد اجتماعی با شادکامی دو گروه معنادار نبود.همچنین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین نمرات سبک زندگی با سلامت روانی دو گروه رابطهء منفی معناداری وجود دارد(0/10> P ، 0/840- r )،بین سلامت روانی و میزان شادکامی دو گروه رابطهء منفی‌ معناداری وجود دارد(0/10> P ،0/630- r )،بین نمرات سبک زندگی با شادکامی دو گروه رابطهء مثبت معناداری وجود دارد(0/10> P ،0/260- r ). نتیجهء کلی پژوهش نشان می‌دهد که میزان شادکامی زنان خانه‌دار بیش از معلمان است و با بهبود سبک زندگی افراد،میزان شادکامی و سلامت روانی‌ آنها افزایش می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.