Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 26 (14 صفحه - از 63 تا 76)

کلیدواژه ها : هوش هیجانی ،مادران کودکان فلج مغزی ،سلامت روان ،شهر اصفهان

کلید واژه های ماشینی : مادران کودکان فلج مغزی ،کودکان فلج مغزی ،آموزش هوش هیجانی ،هوش هیجانی ،تأثیر آموزش هوش هیجانی ،فلج مغزی ،روان مادران کودکان فلج ،هوش هیجانی بر سلامت ،سلامت روان ،سلامت روان مادران کودکان ،مادران کودکان ،هیجانی ،سلامت روان مادران ،سلامت روانی مادران کودکان ،بررسی نمرات پیش‌آزمون جسمی‌سازی ،سلامت روانی مادران ،سلامت روانی ،نمرات پیش‌آزمون سلامت روان ،بررسی نمرات پیش‌آزمون سلامت ،آزمایش مادران کودکان فلج ،آزمایش از مادران کودکان ،بررسی نمرات پیش‌آزمون ،ناسازگاری اجتماعی ،گروه آزمایش مادران کودکان ،جسمی‌سازی مادران کودکان فلج ،اثربخشی آموزش هوش هیجانی ،فلج مغزی شهر اصفهان ،تأثیر آموزش ،تعیین تأثیر آموزش هوش ،هوش هیجانی بر نمرات

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سلامت روانی‌ مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان پرداخته است.به همین منظور در کنار سؤال پژوهش مبنی بر«تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش‌ سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان»،چهار سؤال فرعی‌ دیگر برای تعیین تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش جسمی‌سازی،کاهش‌ افسردگی،کاهش ناسازگاری اجتماعی و کاهش اضطراب و بدخوابی سلامت‌ روانی مادران کودکان فلج مغزی مطرح و بررسی شده است.روش انجام‌ پژوهش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه‌ گواه و آزمایش بود که در آن به مادران کودکان فلج مغزی در هشت جلسه‌ آموزش هوش هیجانی داده شد.جامعهء آماری نیز شامل کلیهء مادران کودکان‌ فلج مغزی شهر اصفهان در سال تحصیلی 58-4831 بوده است.تعداد نمونه‌های پژوهش حاضر به‌طور کلی 05 نفر بود که از آنها به عنوان جامعهء در دسترس استفاده گردید.ابزار اندازه‌گیری برای سنجش سلامت روانی‌ مادران،پرسشنامهء سلامت عمومی‌ (GHQ) بود که ضریب پایایی مورد محاسبه از طریق آلفای کرونباخ،0/68 به دست آمد.پس از گردآوری داده‌ها به منظور تجزیه و تحلیل آماری نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد: -پس از بررسی نمرات پیش‌آزمون سلامت روان،تفاوت معناداری بین‌ میانگین‌های پس‌آزمون سلامت روان دو گروه گواه و آزمایش از مادران‌ کودکان فلج مغزی مشاهده شد(0/1000> P ). -پس از بررسی نمرات پیش‌آزمون جسمی‌سازی،افسردگی اساسی، ناسازگاری اجتماعی و اضطراب و بدخوابی،تفاوت معناداری بین‌ میانگین‌های پس‌آزمون جسمی‌سازی،افسردگی اساسی،ناسازگاری اجتماعی‌ و اضطراب و بدخوابی دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان فلج مغزی‌ مشاهده شد(0/1000> P ).

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.