Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزشهای شناختی - رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : پیشرفت تحصیلی ،شهر اصفهان ،آموزشهای شناختی-رفتاری ،دانش‌آموزان‌ دختر

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر ،رفتاری بر پیشرفت تحصیلی ،آموزشهای شناختی ،پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ،تأثیر آموزشهای شناختی ،تحصیلی ،تحصیلی دانش‌آموزان دختر ،دانش‌آموزان دختر ،پیشرفت تحصیلی دروس حفظی ،دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر اصفهان ،بررسی تأثیر آموزش شناختی ،تحصیلی دانش‌آموزان ،آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،غیر حفظی گروه آزمایش ،دانش‌آموزان دختر سال ،اصفهان در سال تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی دروس ،تأثیر آموزش ،شهر اصفهان ،گروه آزمایش ،دروس حفظی و غیر ،حفظی گروه آزمایش ،یادگیری دروس حفظی ،گروه آزمایش و گواه نشان ،شناختی رفتاری ،موفقیت تحصیلی ،درمان شناختی رفتاری ،دروس حفظی ،میانگین نمرات دروس

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزشهای شناختی-رفتاری بر پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستانهای شهر اصفهان پرداخته‌ است.به همین منظور دو فرضیه مطرح شد یکی اینکه آموزشهای شناختی- رفتاری بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارد و دیگر آنکه این نوع آموزشها در پیشرفت تحصیلی دروس حفظی و غیر حفظی تأثیر دارد.روش پژوهش شبه‌ تجربی با دو گروه آزمایش و گواه و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بوده‌ است.جامعهء آماری کلیهء دانش‌آموزان سال اول دورهء متوسطهء مدارس شهر اصفهان در سال تحصیلی 18-0831 بوده و حجم نمونه 06 نفر که به دو گروه 03 نفری تقسیم شدند.روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای بوده است. ابزار این پژوهش آزمونهای معلم ساخته که برای سنجش پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گرفت و همچنین 8 جلسه‌ آموزشهای شناختی-رفتاری که پژوهشگر آنها را به عنوان متغیر مستقل تنظیم‌ کرده بود.داده‌ها با استفاده از روشهای آماری‌ t مستقل و وابسته و آزمون‌ F چند متغیره و تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید نتایج نشان داد که: - t مشاهده شده در سطح 0/50؟؟؟ P تفاوت معناداری را بین پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش و گواه نشان داد. - f مشاهده شده در سطح 0/50؟؟؟ P تفاوت معناداری را بین یادگیری دروس‌ حفظی و غیر حفظی گروه آزمایش و گواه نشان داد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.