Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه سه شیوه دارو درمانی، شناخت درمانی و رفتار درمانی در کاهش افسردگی نوجوانان

نویسنده:

(12 صفحه - از 69 تا 80)

کلیدواژه ها : دارو درمانی ،رفتار درمانی ،شناخت درمانی ،افسردگی نوجوانان

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ،درمانی ،دارویی ،کاهش افسردگی نوجوانان ،رفتاردرمانی ،دارو‌درمانی ،میانگین نمرات پس‌آزمون افسردگی آزمودنی‌های ،رفتار درمانی در کاهش افسردگی ،نمرات پس‌آزمون افسردگی آزمودنی‌های گروه ،آزمون افسردگی ،شناخت درمانی و رفتار درمانی ،رفتار ،شناخت ،رفتاردرمانی و گواه تفاوت ،شناخت‌درمانی ،میزان تأثیر دارو‌درمانی ،گروه گواه تفاوت معناداری وجود ،گروه دارو‌درمانی ،گواه تفاوت معنادار وجود ،پرسشنامهء افسردگی بک ،گروه شناخت‌درمانی و گواه تفاوت ،رفتاردرمانی در کاهش افسردگی ،نمرات پس‌آزمون افسردگی آزمونی‌های گروه ،میانگین نمرات پس‌آزمون افسردگی آزمونی‌های ،پژوهش ،تأثیر دارو‌درمانی ،مقایسه‌های ،پژوهش بیانگر تأثیر دارو‌درمانی ،گروه رفتاردرمانی و گواه تفاوت ،شناخت درمانی

برای مقایسه‌های زوجی گروهها استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون افسردگی چهار گروه‌ دارو درمانی،شناخت درمانی،رفتاردرمانی و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. بین میانگین نمرات پس آزمون افسردگی هریک از گروهها با گروه گواه‌ تفاوت معناداری وجود داشت.میزان تأثیر دارودرمانی 17 درصد، شناخت‌درمانی 52 درصد و رفتاردرمانی 13 درصد بود و در نهایت یافته‌های‌ پژوهش بیانگر تأثیر دارو درمانی،شناخت‌درمانی و رفتاردرمانی در کاهش‌ افسردگی نوجوانان بوده است.این پژوهش یک مطالعهء شبه تجربی است که به منظور مقایسهء اثربخشی سه روشی‌ درمان دارویی،شناختی و رفتاری در کاهش افسردگی نوجوانان انجام گرفته‌ است.جامعهء پژوهش در این تحقیق نوجوانان 13 تا 24 سالهء افسرده‌ای بودند که‌ به دو مرکز مشاوره در شهر اصفهان مراجعه کردند.نمونه‌ای به حجم 60 نفر از جامعهء پژوهش انتخاب(نمونهء در دسترس)و به‌طور تصادفی در چهار گروه‌ دارو درمانی،شناخت درمانی،رفتاردرمانی و گواه قرار گرفتند.به علت ریزش، حجم نمونه 50 نفر شد.ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش ارزیابی

خلاصه ماشینی:

"جدول 2-خلاصهء نتایج مقایسه‌های زوجی میانگین‌های پس آزمون افسردگی گروهای نمونه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری نتایج تحلیل کواریانس جدول 1 نشان داد که بین میانگین‌های نمرات پس آزمون‌ افسردگی آزمودنی‌ها در چهار گروه دارو درمانی،شناخت درمانی،رفتاردرمانی و گواه‌ تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج مقایسه‌های زوجی پیرو با آزمون‌ LSD در جدول 2 نشان داد که بین‌ میانگین نمرات پس آزمون افسردگی آزمودنی‌های گروه شناخت‌درمانی و گواه تفاوت‌ معنادار وجود دارد و میزان تأثیر شناخت‌درمانی 25 درصد است،یعنی 25 درصد واریانس یا تفاوتهای فردی در نمرات باقی مانده ناشی از شناخت‌درمانی است. نتایج مقایسه‌های زوجی پیرو با آزمون‌ LSD در جدول 2 نشان داد بین میانگین‌ نمرات پس آزمون افسردگی آزمودنی‌های گروه رفتاردرمانی و گواه تفاوت معنادار وجود دارد و میزان تأثیر رفتاردرمانی 31 درصد است،یعنی 31 درصد واریانس یا تفاوتهای فردی در نمرات باقی مانده ناشی از رفتاردرمانی است. به‌طور کلی نتایج نشان می‌دهد که بین میانگین نمرات پس آزمون افسردگی هر یک از گروهها با گروه گواه تفاوت معنادار وجود دارد و میزان تأثیر شناخت درمانی‌ 25 درصد،دارودرمانی 71 درصد و رفتاردرمانی 31 درصد می‌باشد،ولی مطالعات‌ فرا تحلیلی در مورد شناخت‌درمانی گویای تأثیر وسیع این درمان(لوینسون و همکارانش،9991)،در مورد رفتار درمانی(آموزش مهارتهای اجتماعی)حاکی از تأثیرات متوسط(بلک-سس چینی،6991)و در مورد دارو درمانی(هازل،5991،میچل و کرولی،2002)نشان دهندهء تأثیرات هیچ یا اندک آن در کاهش افسردگی نوجوانان است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.