Skip to main content
فهرست مقالات

اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش جنسی زوج های در شرف ازدواج

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 30 (18 صفحه - از 21 تا 38)

کلیدواژه ها : نگرش جنسی ،آموزش مهارتهای جنسی ،زوج‌ها ،ازدواج

کلید واژه های ماشینی : مهارتهای جنسی بر نگرش ،جنسی ،آموزش مهارتهای جنسی ،نگرش جنسی ،زوج‌های در شرف ازدواج ،اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی ،نگرش جنسی زوج‌ها ،آزمایش آموزش مهارتهای جنسی ،نسبت به مسائل جنسی ،نگرش زوج‌های در شرف ،آموزش جنسی ،شرف ازدواج ،تأثیر آموزش مهارتهای جنسی ،شرف ،مهارتهای جنسی نگرش زوج‌های ،مهارتهای جنسی بر گروه ،مسائل جنسی ،آموزش مهارتهای جنسی نگرش ،فعالیت جنسی ،گروه آزمایش ،رفتار جنسی ،زنان و مردان ،نگرش جنسی مردان ،گروه آزمایش آموزش ،مشکلات جنسی ،نگرش‌سنج ،نگرش جنسی افراد ،مورد مسائل جنسی ،روابط جنسی ،وزارت بهداشت

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر نگرش جنسی زنان و مردان درشرف ازدواج بود.دراین پژوهش تأثیر تحصیلات و جنسیت برنگرش جنسی بررسی شد.جامعهء آماری این پژوهش‌ شامل دختران و پسران شهر اصفهان است که قبل از ازدواج(به صورت اجباری) به مراکز آزمایش و مشاورهء قبل از ازدواج وزارت بهداشت و درمان مراجعه‌ کردند.دوگروه آزمایش و گواه از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای‌ انتخاب شدند.حجم هر گروه 54 زوج بود.گروه آزمایش آموزش مهارتهای‌ جنسی طرح‌ریزی شده و گروه گواه آموزش برنامه‌ریزی شدهء وزارت بهداشت‌ را دریافت می‌کردند.در مورد هر دو گروه قبل و بعد از کلاسهای آموزشی‌ پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد.ابزار پژوهش،نگرش‌سنج پژوهشگر ساخته‌ با 92«عبارت»بود که نگرش افراد را در سه بعد عاطفی،شناختی و رفتاری‌ نسبت به مسائل جنسی می‌سنجید.پایایی نگرش‌سنج از طریق بازآزمایی 0/69 محاسبه شد.داده‌های پژوهش به کمک روشهای آمار توصیفی،تحلیل‌ واریانس و آزمون‌ t تجزیه و تحلیل شدند.نتایج آزمون خی‌دو نشان داد که دو گروه از نظرسنجی تحصیلات و سن تفاوت معناداری نداشتند.نتایج تجریه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش مهارتهای جنسی برگروه آزمایش تأثیر معناداری در مقایسه با آموزشهای معمول مرکز بهداشت در گروه گواه ایجاد کرده‌ است.میانگین گروه آزمایش در پس‌آزمون 88/44 و میانگین گروه گواه 37/31 بود.سطح نگرش گروه آزمایش با اختلاف معناداری(در سطح 0/1000> P )بیش از گروه گواه بود.با بالا رفتن مقطع تحصیلی،نگرش شرکت‌کنندگان با اختلاف معناداری افزایش می‌یافت(0/100> P )و بیشترین میزان آن در مقاطع‌ دانشگاهی بود(34/89 نگرش خوب).نگرش جنسی مردان با زنان اختلاف قابل‌ توجهی نداشت و در مقاطع تحصیلی یکسان(بالای دیپلم،دیپلم و زیردیپلم)از نظر آماری تفاوتی مشهود نشد.با استناد به نتایج پژوهش حاضر،تأثیر آموزش‌ مهارتهای جنسی بر نگرش جنسی افراد مطرح است و جایگزین کردن آموزش‌ مهارتهای جنسی در برنامه‌های مراکز بهداشت و مشاورهء قبل از ازدواج به‌منظور آگاهی زوج‌ها از مسائل جنسی و پیشگیری از مشکلات جنسی و زناشویی،به‌ مسؤولان امر پیشنهاد می‌گردد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.