Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 7 و 8 (14 صفحه - از 77 تا 90)

کلیدواژه ها : دبیران ،نظارت و راهنمایی ،روشهای مستقیم و غیرمستقیم

کلید واژه های ماشینی : نظارت و راهنمایی آموزشی ،دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان ،وضعیت موجود روشهای نظارت ،نظارت و راهنمایی ،راهنمایی آموزشی ،روشهای نظارت و راهنمایی ،شهر اصفهان ،دبیرستانهای دخترانه ،دبیرستانهای شهر اصفهان ،دبیرستانهای دخترانه و پسرانه ،روشهای نظارت ،وضعیت موجود ،دبیران در مورد وضعیت ،شهر اصفهان تفاوت معناداری ،وضعیت موجود روشهای مستقیم ،اصفهان تفاوت معناداری وجود ،شهر اصفهان و مقایسهء ،دبیرستانهای پسرانهء شهر اصفهان تفاوت ،دبیرستانهای دخترانهء شهر اصفهان تفاوت ،دبیرستانهای پسرانه ،روشهای غیرمستقیم نظارت ،وضعیت مطلوب ،پسرانهء شهر اصفهان ،راهنمایی آموزشی در مدارس ،روشهای مستقیم ،آموزش و پرورش ،غیرمستقیم ،روشهای مستقیم نظارت ،مدیریت آموزشی ،روشهای غیرمستقیم

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظرات دبیران در مورد وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در دبیرستانهای دخترانه و پسرانهء شهر اصفهان و مقایسهء آن با روشهای مطلوب انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده است.جامعهء آماری کلیهء دبیران‌ دبیرستانهای(دخترانه و پسرانه)شهر اصفهان می‌باشد که با شیوهء نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای و تصادفی ساده 173 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامهء محقق ساخته استفاده شده که حاوی‌ 03 سؤال است.روایی این پرسشنامه 09 درصد و پایایی آن 88 درصد به دست آمده است.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی‌ (فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار)و آمار استنباطی(آزمونهای یک‌ نمونه‌ای و دو نمونه‌ای کولموگوروف-اسمیرنوف،من ویتنی،مک نماز، علامت، t استودنت،جدولهای توافقی و آزمون خی دو)انجام شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهندهء تفاوت معنادار بین وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی با وضعیت مطلوب است.از نتایج دیگر اینکه میانگین وضعیت موجود روشهای مستقیم و غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی در دبیرستانها دخترانه نسبت به دبیرستانهای پسرانه‌ بالاتر است و اینکه میانگین روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی‌ در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه بالاتر از میانگین روشهای مستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.