Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 77 تا 90)

کلیدواژه ها :

دبیران ،نظارت و راهنمایی ،روشهای مستقیم و غیرمستقیم

کلید واژه های ماشینی : روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی، وضعیت موجود روشهای نظارت، دبیران دبیرستانهای شهر اصفهان، دبیران، نظارت و راهنمایی آموزشی، دبیرستانهای، شهر اصفهان، دبیرستانهای دخترانه و پسرانه، روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی، پسرانهء شهر اصفهان تفاوت معناداری، دبیران مدارس راهنمایی شهر اصفهان، پژوهش، روشهای مستقیم نظارت و راهنمایی، پسرانهء شهر اصفهان، دبیرستانهای پسرانهء شهر اصفهان تفاوت، معلمان، میانگین روشهای غیرمستقیم نظارت، مدیران، نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت، میانگین، وضعیت موجود روشهای مستقیم، میانگین روشهای مستقیم نظارت، مورد وضعیت موجود روشهای نظارت، وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، وضعیت مطلوب، پرسشنامه، روشهای مستقیم، آموزش و پرورش، دبیرستانهای دخترانهء شهر اصفهان تفاوت، راهنمایی آموزشی د

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظرات دبیران در مورد وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در دبیرستانهای دخترانه و پسرانهء شهر اصفهان و مقایسهء آن با روشهای مطلوب انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بوده است.جامعهء آماری کلیهء دبیران‌ دبیرستانهای(دخترانه و پسرانه)شهر اصفهان می‌باشد که با شیوهء نمونه‌گیری‌ طبقه‌ای و تصادفی ساده 173 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامهء محقق ساخته استفاده شده که حاوی‌ 03 سؤال است.روایی این پرسشنامه 09 درصد و پایایی آن 88 درصد به دست آمده است.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی‌ (فراوانی،درصد،میانگین،انحراف معیار)و آمار استنباطی(آزمونهای یک‌ نمونه‌ای و دو نمونه‌ای کولموگوروف-اسمیرنوف،من ویتنی،مک نماز، علامت، t استودنت،جدولهای توافقی و آزمون خی دو)انجام شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دهندهء تفاوت معنادار بین وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی با وضعیت مطلوب است.از نتایج دیگر اینکه میانگین وضعیت موجود روشهای مستقیم و غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی در دبیرستانها دخترانه نسبت به دبیرستانهای پسرانه‌ بالاتر است و اینکه میانگین روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی‌ در دبیرستانهای دخترانه و پسرانه بالاتر از میانگین روشهای مستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی است.

خلاصه ماشینی: "صص 09-77وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی از نظر دبیران‌ روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی با وضعیت مطلوب است. (1)-وضعیت موجود:منظور میزان اعمال روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی توسط ناظران و راهنمایان‌ از نظر دبیران بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی جامعهء آماری پژوهش کلیهء دبیران دبیرستانهای دخترانه و پسرانهء شهر اصفهان است که‌ جدول 1-مقایسهء وضعیت موجود و مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی در مدارس پسرانه‌ جدول 2-مقایسهء وضعیت موجود و مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی در مدارس دخترانه‌ فرض صفر:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض صفر:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در جدول 3-مقایسهء وضعیت موجود و مطلوب روشهای نظارت و راهنمایی در دبیرستانهای دختران و پسرانه‌ مقدار مورد آزمون 4/5 سطح معناداری 0/000 فرض صفر:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض مقابل:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض مقابل:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در فرض مقابل:میانگین نمرهء وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی در که بین وضعیت موجود روشهای نظارت و راهنمایی آموزشی و وضعیت مطلوب در گرفته،اما به این نتیجه که معلمان روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی را از نتایج دیگر این پژوهش این است که وضعیت موجود روشهای مستقیم و غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی در مدارس دخترانه بالاتر از وضعیت موجود روشهای مستقیم و غیرمستقیم نظارت و راهنمایی در مدارس پسرانه است. است که روشهای غیرمستقیم نظارت و راهنمایی آموزشی نسبت به میانگین وضعیت‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.