Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس شهر شیراز

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 7 و 8 (14 صفحه - از 101 تا 114)

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،رهبری ،جو سازمانی ،جو باز جو بسته

کلید واژه های ماشینی : رضایت شغلی ،جو سازمانی ،رضایت شغلی معلمان مدارس ،رضایت شغلی معلمان ،شغلی ،جو سازمانی مدارس دولتی ،مرد از جو سازمانی ،جو مدارس ،مقایسهء میزان رضایت شغلی ،جو سازمانی تفاوت معناداری ،تفاوت جو سازمانی مدارس ،جو باز ،مدارس با جو بسته ،انواع جو مدارس نشان ،جو سازمانی مدارس ،میانگین در جو باز ،جو بسته ،مدارس دولتی و غیرانتفاعی ،انواع جو مدارس ،میزان رضایت شغلی ،مدارس دولتی ،تحلیل واریانس ،مدارس غیرانتفاعی ،رضایت شغلی در انواع ،استفاده از تحلیل واریانس ،جو باز با جو ،انواع جو با ابعاد ،معلمان زن ،دولتی بازتر از جو ،معلمان مدارس

هدف از این پژوهش رابطهء بین جو سازمانی و رضایت شغلی معلمان‌ مدارس شهر شیراز است. در این پژوهش از بین کلیهء مدارس ابتدایی شهر شیراز با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 06 مدرسه انتخاب شد.ادراگ و نگرش کلیهء معلمان به ترتیب برای شناخت جو سازمانی و رضایت شغلی سنجیده شد. نتایج نشان داد که بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطهء معناداری وجود دارد P ūū 1/002 .همچنین نتایج آزمون شفه نشان داد که بین جو باز،جو بسته و جو باز رضایت شغلی بیشتری نسبت به مدارس با جو بسته دارند. همچنین میزان رابطهء هر یک از انواع جو با ابعاد پنجگانهء شغلی با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه بررسی شد و نتایج نشان داد که بیشترین‌ میانگین در جو باز در ابعاد ارتقای سرپرستی و کار،رضایت شغلی است که‌ تفاوت معنادار بود و در ابعاد دستمزد و همکار تفاوت معنادار مشاهد نشد. همچنین تفاوت بین ادراک معلمان زن و مرد از جو سازمانی با استفاده از مجذور خی بررسی شد و نتایج نشان داد بین ادراک معلمان زن و مرد از جو سازمانی تفاوت معناداری وجود ندارد. تفاوت جو سازمانی مدارس دولتی و غیرانتفاعی با استفاده از مجذور خی‌ بررسی شد.نتایج نشان داد جو مدارس دولتی بازتر از جو مدارس غیرانتفاعی‌ است.همچنین میزان رضایت شغلی بین زنان و مردان با استفاده از آمون‌ t بررسی شد و نتایج نشان داد رضایت شغلی زنان بیشتر از مردان و تفاوت‌ معنادار است.از نتایج این پژوهش می‌توان به اهمیت شناسایی جو مدارس‌ توسط مدیران و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت و همچنین تأثیر مهم جو بر رضایت شغلی و در نتیجه اثربخشی مدارس پی برد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.