Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی نظر دانشجویان و فارغ التحصیلان درباره برنامه های درسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 9 (10 صفحه - از 77 تا 86)

کلیدواژه ها : دانشجویان ،برنامهء درسی ،فارغ التحصیلان ،مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

کلید واژه های ماشینی : دانشگاه آزاد اسلامی ،دروس تخصصی ،مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ،برنامه‌های درسی ،نظرات دانشجویان و دانش‌آموختگان تفاوت ،آزاد اسلامی واحد خوراسگان ،برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه ،پاسخگویان ،نظرات پاسخگویان زن ،برنامه‌ریزی آموزشی ،پاسخگویان در حد متوسط ،ارزشیابی برنامه‌های آموزشی ،دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ،خوراسگان ،دانشگاه آزاد ،اصول طرح درس ،نظرات دانشجویان و دانش‌آموختگان ،میانگین نظرات پاسخگویان ،دانش‌آموختگان تفاوت معناداری وجود ،درسی تخصصی مدیریت ،مقایسهء میانگین نظرات پاسخگویان ،نشان‌دهندهء نظرات کل پاسخگویان ،نظرات پاسخگویان ،تطابق با اصول طرح ،میزان دروس تخصصی ارائه‌شده ،برنامه‌های درسی تخصصی ،نظرات دانشجویان ،برنامه‌های درسی رشتهء مدیریت ،ایجاد مهارت در دروس ،برنامه‌های آموزشی

هدف اصلی این پژوهش ارزشیابی دروس تخصصی رشتهء مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است.این پژوهش کاربردی است و با روش‌ توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعهء آماری این پژوهش 361 دانشجوی ترم آخر بودند که دروس‌ تخصصی خود را گذرانده یا در حال گذراندن هستند و 041 نفر فارغ التحصیلان همین رشته از سال 1831 تاکنون که جمعا 303 نفر می‌باشند.از این تعداد 75 نفر از دانشجویان و 15 نفر از فارغ التحصیلان به روش نمونه‌گیری‌ تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند.اطلاعات لازم برای آزمون سؤالهای تحقیق از طریق پرسشنامهء محقق ساخته با طیف لیکرت می‌باشد که 02 درس تخصصی‌ و 5 مقوله اصلی(سؤالات تحقیق)با 81 پرسش تنظیم گردید.ضریب اعتبار پرسشنامه با به کارگیری ضریب آلفای کرونباخ 0/89 به دست آمد و برای‌ سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد.اطلاعات به دست‌ آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی(درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار)و آمار استنباطی(مان و یتنی)تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که فارغ التحصیلان و دانشجویان دروس تخصصی‌ مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی از نظر ایجاد دانش،ایجاد نگرش،ایجاد مهارت، تطابق با اصول طرح درس و اثربخش بودن در حد متوسط ارزیابی شدند. همچنین بین نظرات دانشجویان و دانش‌آموختگان تفاوت معناداری وجود دارد،اما بین نظرات پاسخگویان زن و مرد تفاوت چندانی وجود ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.