Skip to main content
فهرست مقالات

شیوه های جذب، نگهداری و آموزش معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مبارکه

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 9 (12 صفحه - از 87 تا 98)

کلیدواژه ها : شیوه‌های جذب و نگهداری ،آموزش معلمان ،نظارت و راهنمایی

کلید واژه های ماشینی : آموزش معلمان راهنما ،معلمان راهنما ،آموزش معلمان ،نگه‌داری و آموزش معلمان ،آموزش معلمان راهنما مؤثر ،آموزش معلمان راهنما تفاوت وجود ،معلمان مدارس ابتدایی ،شیوه‌های جذب ،عوامل مؤثر در جذب ،آموزش و پرورش ،نگه‌داری و آموزش ،عوامل درون‌سازمانی ،مدیران و معلمان ،ابتدایی ،شیوه‌های مؤثر جذب ،مدیریت آموزشی ،شخصی تفاوت معنادار وجود ،نظرات معلمان با توجه ،درون‌سازمانی ،نظرات مدیران و معلمان ،توجه به سنوات خدمت ،تأثیر عوامل درون‌سازمانی ،خصوص عوامل درون‌سازمانی ،مقایسهء میانگین نمرات عوامل ،معلمان با سابقهء خدمت ،تفاوت معنادار وجود ،عوامل مؤثر ،تحصیلی ،شخصی با میانگین ،ابتدایی شهرستان مبارکه

هدف پژوهش حاضر«بررسی شیوه‌های مؤثر جذب،نگهداری و آموزش‌ معلمان راهنما از نظر مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مبارکه در سال تحصیلی 28-18»است.این شیوه‌ها در سه حیطهء اساسی عوامل‌ درون سازمانی،اقتصادی و شخصی و با توجه به عوامل جمعیت‌شناختی مورد بررسی قرار گرفته است.روش پژوهش،توصیفی از نوع پیمایشی است.از طریق نمونه‌گیری تصادفی 07 مدیر و 541 آموزگار به عنوان نمونهء آماری‌ انتخاب شدند.ابزار اندازه‌گیری،پرسشنامهء محقق ساخته با 23 گویه می‌باشد و اعتبار آن براساس ضریب آلفای کرونباخ 0/68 برآورد شده است.برای‌ تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی‌ استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل شخصی با میانگین‌ 4/13(68درصد)،درون سازمانی با میانگین 4/1(28/2 درصد)و اقتصادی با میانگین 4/80(18/6 درصد)در جذب،نگهداری و آموزش‌ معلمان راهنما مؤثر هستند.مدیران و آموزگاران بیشترین تأکید را بر عوامل‌ شخصی داشته‌اند.بنابراین شیوه‌هایی که بر شناخت و به کارگیری نیروهای‌ کارآمد تأکید داشته باشد،بیشترین بازده را خواهد داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.