Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی نقش اخلاق حرفه‌ایی و امنیت روانی بر ارتباط بین عدالت و آوای سازمانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (11 صفحه - از 47 تا 57)

زمینه: عدالت یکی از مظاهر زندگی بشر است، که همواره ضامن بقای اجتماعی بوده است. درک عدالت سازمانی از سوی کارکنان عاملی مهم در جهت افزایش تعهد آنان به سازمان و گسترش اخلاق شغلی در فضای سازمان است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ارتباط عدالت سازمانی و آوای سازمانی کارکنان، با تحلیلی بر نقش اخلاق حرفه‌ایی و امنیت روانی انجام گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان ادارات موجود در سایت اداری سنندج(کردستان) بود. که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 210 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل چهار مورد پرسشنامه استاندارد بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و مدل‌یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین عدالت سازمانی با آوای سازمانی و ابعاد آن همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (05/.> p ). همچنین همبستگی آوای سازمانی با اخلاق حرفه‌ای و امنیت روانی مثبت و معنی دار بود. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که امنیت روانی و اخلاق حرفه‌ایی ارتباط غیرمستقیم عدالت سازمانی و آوای سازمانی را افزایش می دهند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش گسترش عدالت سازمانی می تواند زمینه اظهار عقاید و نظرات کارکنان را مساعد نماید که در این زمینه امنیت روانی و اخلاق حرفه‌ایی می‌تواند، عاملی مهم در زمینه توجه بیشتر کارکنان به آوای سازمانی باشند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.