Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (10 صفحه - از 67 تا 76)

زمینه: کارکنان بخش فروش حلقه اتصال سازمان و مشتریان هستند. مدیران با ایجاد فضای کاری اخلاقی در این بخش، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد نتایج مثبت برای کارکنان، مشتریان و البته سازمان ایفا نمایند. هدف از تحقیق حاضر تحلیل رابطه فضای کاری اخلاقی و عملکرد کارکنان فروش با در نظر گرفتن اثر واسطه­ای تعهد سازمانی و استرس شغلی بوده است. روش: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری متشکل از کارکنان بخش فروش فروشگاه‌های پوشاک استان مازندران بوده‌اند که از بین آنها 411 نفر به‌عنوان نمونه و از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیده‌اند. در جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد: فضای کاری اخلاقی، استرس شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان فروش، با روایی و پایایی مورد تائید استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای AMOS 22 و SPSS 19 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از وجود‌ روابط مثبت و معنی‌دار بین فضای کاری اخلاقی با تعهد سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان بوده است. وجود رابطه مثبت بین فضای کاری اخلاقی با عملکرد کارکنان از یک‌سو و روابط منفی بین فضای کاری اخلاقی با استرس شغلی و بین استرس شغلی با عملکرد کارکنان فروش از سوی دیگر از دیگر مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش هست. نتیجه‌گیری: ایجاد فضای کاری اخلاقی در فروشگاه منجر به افزایش تعهد سازمانی، کاهش استرس شغلی و درنهایت بهبود عملکرد کارکنان فروش خواهد شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.