Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل رابطه سبک رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با خلاقیت کارکنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 137 تا 148)

زمینه: برای مقابله با پویایی محیط توسل به خلاقیت کارکنان بهترین گزینه است؛ متغیرهای چون سبک رهبری اخلاقی و سکوت حاکم بر سازمان می توانند تسهیل کننده و منع کننده این ظرفیت سازمانی باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با خلاقیت کارکنان می‌باشد. روش: روش پژوهش توصیفی – همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 600 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران تعداد 235 نفر به‌عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد رهبری اخلاقی، سکوت سازمانی و خلاقیت کارکنان استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین رهبری اخلاقی با سکوت سازمانی رابطه منفی و معنادار؛ بین رهبری اخلاقی و خلاقیت کارکنان رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. ابعاد رهبری اخلاقی (22/ 0=β) و ابعاد سکوت سازمانی (11/ 0=β) قادر به پیش‌بینی خلاقیت کارکنان می‌باشند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نماینگر این ایده می‌باشد؛ که به کارگیری سبک رهبری اخلاقی در سازمان می تواند موجبات اعتماد سازمانی را فراهم کرده و سکوت حاکم بر سازمان را شکسته و با ایجاد شور و جنبش لازم در کارکنان، زمینه را برای بروز خلاقیت کارکنان تسهیل نماید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.